Upis na II ciklus studija

Konkurs za upis u I godinu drugog ciklusa studija Akademije likovnih umjetnosti za studijsku 2020/21. godinu

 

U skladu sa članovima 79. i 80. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), Univerzitet u Sarajevu objavljuje konkurs za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu za studijsku 2020/2021. godinu.

Konkurs se nalazi na sljedećem linku: https://www.unsa.ba/novosti/uputstva-za-online-upis-na-univerzitet-u-sarajevu

 

Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija provodi se isključivo online putem Informacionog sistema eUNSA www.upis.unsa.ba u jednom prijavnom roku od 31.08. do 04.10. 2020.

Sve informacije o upisu dostupne su u sekciji Vodič za upis na www.upis.unsa.ba.

Prijemni ispit (razgovor sa kandidatom) će se održati 06.10.2020. godine u 10.00 sati.

Pravo učešća na Konkursu, pod jednakim uslovima, imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenim prvim ciklusom studija Akademije likovnih umjetnosti ili srodnog fakulteta,  koji se vrednuje sa najmanje  240(E)CTS studijskih bodova, kao i kandidati koji su završili studij po predbolonjskim nastavnim planovima i programima u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su prvi ciklus, odnosno predbolonjski studij završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Detalje o nostrifikaciju možete naći na linku u nastavku: http://alu.unsa.ba/content/ekvivalencija-i-nostrifikacija-diploma

Prijemni ispit obavlja komisija koju imenuje  Vijeće Akademije, a sastoji se od:

  • ocjene priloženih radova,  
  • vrednovanja rezultata prethodnog ciklusa studija (prosjek ocjena) i
  • razgovora sa kandidatom (obrazloženje predložene teme  individualnog istraživačkog rada). 

Odsjeci na kojima se realizuje upis na drugi ciklus studija su:

  • Nastavnički odsjek
  • Odsjek slikarstvo
  • Odsjek kiparstvo
  • Odsjek grafika
  • Odsjek grafički dizajn
  • Odsjek produkt dizajn
  • Fotografija

Za prijavu na Konkurs za upis u prvu godinu studija kandidat je dužan pored dokumenata koji su propisani Konkursom za upis studenata predati i:

- popunjen formular za prijedlog teme individualnog istraživačkog rada /detalji o preuzimanju formulara će biti naknadno objavljeni/,
- najmanje 10 vlastitih radova iz oblasti na koju se kandidat prijavljuje (radove predati na dan prijemnog ispita, 06.10.2020.

-Uploadovati dokaz o izvršenoj uplati:
Svrha uplate: Prihod od provođenja postupka prijemnog ispita u iznosu od 40,00 KM
Primalac: Depozitni račun Kantona Sarajevo
Račun broj: 141 196 53200084 75
Budžetska organizacija: 2104002
Općina: 077
Vrsta prihoda: 722429
Poziv na brooj: 0000000015

 

Preduvjeti za upis na fotografiju:

-        autorski tematski ciklus od 8-12 radova koji reprezentativno predstavlja kreativno djelovanje kandidata.
-        maketu fotografske publikacije (knjige) na slobodno odabranu tematsku cjelinu, (obim: 16-24 stranice).
-        set od 8-20 fotografija različitog i slobodnog tematskog sadržaja (fotografije koje se razlikuju od fotografija predanih u prethodnom setu - tačka 1 i 2).

 

Detaljnije informacije o Kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu u studijskoj 2020/2021. godini možete naći u dokumentu u prilogu

 

Sve dodatne informacije:

Tel: 00387 33 210 - 369

E-mail:  studentska@alu.unsa.ba