K O N K U R S / N A T J E Č A J za izbor u akademsko zvanje

Na osnovu člana 103.stav (1) Zakona o visokom obrazovanju KS („Službene novine KS „ broj:33/17), Odluke Vijeća Akademije likovnih umjetnosti broj:03-588/18 od 13.06.2018.godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-767/18 od 27.06.2018.godine o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa, Dekan Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu raspisuje

K O N K U R S / N A T J E Č A J
za izbor u akademsko zvanje:
Nastavnik /sva zvanja/ predmet Metodika likovnog odgoja od I-VI- 1 izvršilac

Detalje konkursa možete pogledati ovdje:

PreviewAttachmentSize
METODIKA TEKST konkurs.pdf338.21 KB