Upis studenata u akademsku 2019/2020.godinu /ovjera ljetnog i upis u zimski semestar/

Spisak dokumenata potrebnih za upis u prilogu.  

Uz dokumente predajte i prijavu izbornih predmeta za akademsku 2019/2020. godinu. Spisak izbornih predmeta po godinama i odsjecima u prilogu. 

UPIS STUDENATA OD 16.09 – 27.09.2019. godine u periodu od 11 do 13 sati.  

POČETAK NASTAVE ZA I CIKLUS STUDIJA  07.10.2019. GODINE

POČETAK NASTAVE ZA II CIKLUS STUDIJA  14.10.2019. GODINE

Napomene: 

STUDENT MOŽE PRENIJETI U NAREDU GODINU STUDIJA NAJVIŠE DVANAEST /12/ ECTS STUDIJSKIH BODOVA – KREDITA ILI NAJVIŠE DVA NEPOLOŽENA PREDMETA BEZ OBZIRA NA VREDNOVANJE, POD USLOVOM DA NEPOLOŽENI PREDMET KOJI SE PRENOSI U NAREDNU GODINU NIJE PREDUSLOV ZA SLUŠANJE PREDMETA U TOJ STUDIJSKOJ GODINI. 

REDOVNI STUDENT KOJI SE FINANSIRA SREDSTVIMA OSNIVAČA NA UNIVERZITETU IMA PRAVO U TOKU PRVOG CIKLUSA STUDIJA JEDAN PUT OBNOVITI STUDIJSKU GODINU ZADRŽAVAJUĆI TAJ STATUS.

UKOLIKO REDOVNI STUDENT VIŠE OD JEDNOM OBNAVLJA GODINU STUDIJA U TOKU PRVOG CIKLUSA STUDIJA GUBI STATUS BUDŽETSKI FINANSIRANOG STUDENTA, ALI MOŽE NASTAVITI STUDIJ U STATUSU REDOVNOG SAMOFINANSIRAJUĆEG STUDENTA. 

Student koji je u posljednjoj studijskoj godini odslušao sve predmete zadržava status studenta narednu studijsku godinu (aposlventski staž) i ima pravo polagati nepoložene ispite u svim ispitnim rokovima u toku studijske godine. 

APSOLVENTI KOJIMA JE ISTEKAO APSOLVENTSKI STAŽ, a nisu okončali studij, dužni su oboviti godinu uz plaćanje obnove prema statusu u kojem su bili upisani prije apsolventskog staža.

Redovni i redovni-samofinasirajući studenti  iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djece bez oba roditelja koji prvi put upisuju određenu studijsku godinu oslobođeni su plaćanja troškova upisnine/školarine.