Oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme Stručni saradnik/ Stolar-Bravar

Po pribavljenoj saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo ( broj 02-04-27713-33/20 od 29.07.2020)  i u skladu sa članom  6. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima , agencijama, direkcijama  i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriju kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači , kanton , grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% kapitala ( Sl. novine KS br;9/19 ), Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, r a s p i s u j e  

                                                         JAVNI OGLAS  ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Stručnog saradnika / STOLAR-BRAVAR 1 izvršilac  na neodređeno vrijeme.    

Pored općih uslova  utvrđenih Zakonom o radu FBiH ( Službene novine FBiH , br; 22/16) kandidati treba ispunjavati i posebne uslove koji su propisani Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Akademije likovnih umjetnosti.

Detalje konkursa možete pogledati ovdje:

PreviewAttachmentSize
Oglas za prijem u radni odnos Stolar-Bravar.pdf106.54 KB