Grafika

Grafika je studij kroz koji se izučavaju sve tradicionalne tehnike umjetničke grafike, tj. mogućnosti visokog, dubokog, plošnog tiska kao i propusnog tiska. Osim tradicionalnih tehnika studenti u svom radu koriste i mogućnosti digitalnog tiska i drugih suvremenih medija. Tokom četverogodišnjeg studija studentu se pruža mogućnost da kroz sveobuhvatan nastavni proces stekne kvalitetnu naobrazbu unutar polja umjetnosti multioriginala.

MATIČNA OBLAST GRAFIKA
Akademik Dževad Hozo, professor emeritus
mr. Salim Obralić, red.prof. (Grafika, I i II ciklus Odsjeka grafika)
mr. Amela Hadzimejlić - Kečo, dekanesa, van.prof. (Grafika, I i II ciklus Odsjeka grafika)
mr. Marina Finci, van.prof. (Grafika na nematičnim odsjecima)
mr. Avdo Žiga, van.prof. (Grafika na nematičnim odsjecima)
mr. Renata Papišta, asistent
mr. Danis Fejzić, stručni saradnik
mr. Amer Hadžić, stručni saradnik
mr. Admir Mujkić, viši asistent

IN MEMORIAM
Mirsad Konstantinović

Ciklusi

Akademsko Osoblje

Vanredni profesor

Prof. mr.
Prof. mr.
Prof. dr.
Prof. mr.
Prof. mr.

Docent

Doc. dr.
Doc. mr.

Asistent

Stručni saradnik

Mr.
M.A.

Profesor Emeritus

Prof. dr.
Prof. mr.

In Memoriam

Prof. dr.
Prof. mr.

Projekti / Saradnja

Nagrade / Priznanja