Upis na II ciklus studija

OPŠTE INFORMACIJE O UPISU NA II CIKLUS STUDIJA

 

Pravo učešća na Konkursu, pod jednakim uslovima, imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenim prvim ciklusom studija Akademije likovnih umjetnosti ili srodnog fakulteta,  koji se vrednuje sa najmanje  240(E)CTS studijskih bodova, kao i kandidati koji su završili studij po predbolonjskim nastavnim planovima i programima u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su prvi ciklus, odnosno predbolonjski studij završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

 

Način prijave kandidata za prijemni ispit i datum održavanja prijemnog ispita će biti naknadno objavljeni

 

DOKUMENTI POTREBNI ZA PRIJAVU NA KONKURS

  •  zahtjev za upis u kojem je naznačen odsjek na koji konkuriše,
  • popunjen formular za prijedlog teme individualnog istraživačkog rada
  • najmanje 10 vlastitih radova iz oblasti na koju se kandidat prijavljuje;
  • diploma i dodatak diplomi (za studente koji su završili bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini odnosno priznata diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini (Napomena: studenti koji su završili prvi ciklus studija u BiH mogu do izdavanja diplome i dodatka diplomi predati uvjerenje o završenom studiju ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu. Studenti koji su predhodno visokoškolsko obrazovanje stekli izvan BiH a čiji su dokumenti u postupku priznavanja mogu predati potvrdu kao dokaz da je priznavanje u toku),
  • diploma i uvjerenje o položenim ispitima (za kandidate koji su završili predbolonjski studij);
  • izvod iz matične knjige rođenih;
  • uvjerenje o državljanstvu;
  • druge dokumente relevantne za dosadašnji umjetnički rad
  • dokumente relevantne za dokazivanje statusa pripadnosti kategoriji djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djece bez oba roditelja
  • uplatnicu na iznos od =40,00 KM  (detaljne informacije o načinu uplate će biti naknadno objavljene)

 

Prijemni ispit obavlja komisija koju imenuje  Vijeće Akademije, a sastoji se od ocjene priloženih radova,  vrednovanja rezultata prethodnog ciklusa studija (prosjek ocjena) i razgovora sa kandidatom- (obrazloženje predložene teme  individualnog istraživačkog rada).

U izbor ne mogu ući kandidati koji na prijemnom ispitu nisu ostvarili najmanje 14 bodova, odnosno oni kandidati koji su iz jednog ili više zadataka dobili ocjenu 5 (pet).

 

Usvajanjem Plana upisa, Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa i integriranog studija na Univerzitet u Sarajevu u studijskoj 2021./2022. godini  i Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa i integriranog studija na univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini će biti objavljene detaljnije informacije.

PreviewAttachmentSize
Tvoj izbor neka bude ALU.pdf3.58 MB