Prof. dr. Hadžimejlić - Kečo Amela

1969.rođena  je u Ljubljani, Slovenija.

1975 – 1987Završila je osnovnu školu i Školu primijenjenih umjetnosti u Sarajevu -Odsjek za zidno, scensko i dekorativno slikarstvo.

1991/1992. Dobitnik je zlatne značke Univerziteta u Sarajevu za visoki prosjek ocjena tokom  četverogodišnjeg studija.

1993.diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, na Odsjeku za grafiku sa najvišom ocjenom.

1994.boravi u Velikoj Britaniji gdje pohađa specijalne studije kod profesora Mike Hope-a na Odsjeku za grafički dizajn, Nottingham Trent University, Nottingham,UK

1995.boravi u Turskoj, gdje je četiri mjeseca bila gost predavač na izbornom predmetu Umjetnost, Bogazici University u Istanbulu.

1996.postaje član Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine

1996 – 1998pohađa postdiplomske studije iz grafike pod mentorstvom akademika Dževada Hoze, na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu.

1997birana je u zvanje asistenta na grupi predmeta na Odsjeku za produkt dizajn na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu.

1998. Stiče zvanje magistra grafike, sa odbranom rada na temu „Kreacija kroz litografski tiskovni proces„ koji je ocijenjen najvišom ocjenom.

1999. birana je u zvanje višeg asistenta na predmetu Crtanje na Odsjeku za produkt dizajn na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu.

2001.radi na Odsjeku za grafiku na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu u svojstvu višeg asistenta na predmetima Crtanje i Grafika.

2005.birana je u zvanje docenta za predmete Crtanje i Grafika na Odsjeku za grafiku na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu.

2010.birana je u zvanje vanrednog profesora za umjetničke oblasti Grafike i Crtanja na Odsjeku za grafiku na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu.

2011.izabrana za četverogodišnji mandat dekana Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu.

2014.stiče zvanje doktora likovne umjetnosti iz oblasti grafike na Univerzitetu u Sarajevu sa odbranom rada pod naslovom "Uticaj iskustva rada u tradicionalnim grafičkim tehnikama na stvaranje novog izraza kroz digitalni medij kao i na formiranje, razvoj i tok osobnog likovnog i vizuelnog mišljenja"

1993 – 2021. 31 ( trideset i jedna)  samostalna izložba u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je sedam nagrada i učestvovala je na više od 250 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu, internacionalnih, selektivnih grafičkih i ex-libris bijenala i trijenala. Predgovore kataloga i kritike za samostalne izložbe Amele Hadžimejlić pisali su ili javno iznosili Meliha Husedžinović, dr.Sadudin Musabegović, dr.Ibrahim Krzović, dr.Rusmir Mahmutčehajić, dr.Sulejman Bosto, dr.Rešid Hafizović, Aleksandar Adamović, Gradimir Gojer, dr.Aida Abadžić-Hodžić, Ivana Jevđević-Udovičić, Anamarija Stibilj Šajn, Nermin Delić, Slađana Golijanin, Ahmed Burić, dr.Fehim Hadžimuhamedović, dr.Dubravka Lejlić-Pozderac, dr.Edin Pobrić, dr.Ema Božuta Mazrak, dr.Predrag Finci. Njeni radovi se nalaze u 20 umjetničkih kolekcija izvan naše zemlje.

E-mail: a.hadzimejlic@yahoo.com

Odsjeci