OBAVJEŠTENJE za studente I i II ciklusa / integriranog studija upisane u ljetni semestar 2020/2021. akademske godine

Poštovane studentice i studenti,

Obavještavamo vas da će od 24.05.2021. do 06.06.2021. godine na eUNSA jedinstvenom informacionom sistemu biti aktivna anketa za studentsku evaluaciju provođenja online nastave za predmete/nastavnike/saradnike kod kojih pohađate nastavu u ljetnom semestru 2020/2021. akademske godine.

Imajući u vidu da se nastava na ALU tokom tekućeg semestra, u zavisnosti od predmeta, izvodi u prostorijama ALU, online ili kombinovano (ALU i online), molimo vas da u komentarima navedete kako se izvodila nastava na datom predmetu kako ne bi došlo do pogrešnog tumačenja rezultata ankete jer su pitanja većinom formulisana za evaluaciju realizacije online nastave.

Podsjećamo da prema Pravilniku o studentskoj evaluaciji rada akademskog osoblja i uspješnosti realizacije nastavnih planova i programa na UNSA, rezultati ankete mogu ukazati na dobre prakse ili ukazati na eventualne nedostatke i teškoće u procesu realizacije nastave, te inicirati određene korektivne mjere samo pod uslovom da na pojedinom predmetu pristupi minimalno 30% studenata koji su obavezni pohađati dati predmet, zbog čega je važno da izlaznost studenata na anketu bude zadovoljavajuća.

Anketnom upitniku pristupate sa vlastitog korisničkog eUNSA računa - u izborniku sa lijeve strane prikazano je dugme “Anketa”. Naglašavamo da je anketa anonimna i dobrovoljna te da se garantuje sigurnost vaših ličnih podataka. U skladu sa tim, molimo vas da u komentarima ne navodite svoje lične podatke. Ispunjeni anketni upitnici i iz njih obradama dobijeni rezultati poslovna su tajna Univerziteta. Kada jednom zaključite anketni upitnik, više nećete imati pristup istom.

Ukoliko budete imali problema prilikom pristupanja korisnisničkom računu, ili u slučaju da vam nisu vidljivi svi predmeti i njihovi nastavnici i saradnici kod kojih ste pohađali nastavu u tekućem semestru, molimo vas da o tome obavijestite stručnu saradnicu Studentske službe, Nađu Softić putem e-maila n.softicalu.unsa.ba

Unaprijed vam se zahvaljujemo na izdvojenom vremenu.

Odbor za osiguranje i upravljanje kvalitetom na ALU