Upis u zimski semestar akademske 2020/2021. godine

NA OSNOVU ZAKLJUČAKA SENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU  ROK ZA UPIS U ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2020/2021. GODINE PRODUŽAVA SE DO 15.10.2020.

Upisni materijal (semestralni list i dva prijavna lista) preuzimate, uz predaju Uplatnice 1 (pogledati u dokumentima za upis/obnovu), na Akademiji likovnih umjetnosti od 21.09 - 09.10.2020. godine u periodu od 11 do 12 sati.

UPISNI MATERIJAL (ZAJEDNO SA UPLATNICAMA) ODLAŽETE U KOŠULJICU I  KOMPLETIRANO OSTAVLJATE U HOLU AKADEMIJE U KUTIJU NA KOJOJ JE OZNAKA GODINE KOJU UPISUJETE.

Datum početka nastave za I ciklus studija 12.10.2020. godine prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen. 

Datum početka nastave za II ciklus studija će biti naknadno objavljen. 

DETALJNE INFORMACIJE O NAČINU PRIJAVE IZBORNIH PREDMETA I LISTA IZBORNIH PREDMETA ĆE BITI OBJAVLJENI 01.10.2020. GODINE 

 

Napomene: 

Student može prenijeti u naredu godinu studija najviše dvanaest /12/ ECTS studijskih bodova – kredita ili najviše dva nepoložena predmeta bez obzira na vrednovanje, pod uslovom da nepoloženi predmet koji se prenosi u narednu godinu nije preduslov za slušanje predmeta u toj studijskoj godini. Odluku o predmetima koje možete prenijeti u akademsku 2020/2021.godinu možete pogledati u dokumentu u prilogu. 

Redovni student koji se finansira sredstvima osnivača na Univerzitetu ima pravo u toku prvog ciklusa studija jedan put obnoviti studijsku godinu zadržavajući taj status.

Ukoliko redovni student više od jednom obnavlja godinu studija u toku prvog ciklusa studija gubi status budžetski finansiranog studenta, ali može nastaviti studij u statusu redovnog samofinansirajućeg studenta. 

Student koji je u posljednjoj studijskoj godini odslušao sve predmete zadržava status studenta narednu studijsku godinu (apsolventski staž) i ima pravo polagati nepoložene ispite u svim ispitnim rokovima u toku studijske godine. 

Apsolventi kojima je istekao apsolventski staž, a nisu okončali studij, dužni su obnoviti godinu uz plaćanje obnove prema statusu u kojem su bili upisani prije apsolventskog staža.

Redovni i redovni-samofinansirajući studenti  iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djece bez oba roditelja koji prvi put upisuju određenu studijsku godinu oslobođeni su plaćanja troškova upisnine/školarine.