Konkurs za upis u I godinu drugog ciklusa studija Akademije likovnih umjetnosti za studijsku 2021/22. godinu za studijske programe na kojima je predviđeno polaganje PRIJEMNOG ISPITA

Univerzitet u Sarajevu o b j a v lj u j e KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2021/2022. GODINI DRUGI UPISNI ROK

Konkurs se nalazi na sljedećem linku: https://www.unsa.ba/novosti/konkurs-za-upis-na-univerzitet-u-sarajevu-u-studijskoj-20212022-godini

Plan upisa po odsjecima možete pogledati u dokumentu u prilogu.

Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija
za studijske programe na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita
provodi se isključivo ONLINE putem Informacionog sistema eUNSA
od 30.08. do 27.09.2021. godine

Sve informacije o upisu dostupne su u sekciji Vodič za upis na www.upis.unsa.ba.

Strani državljani (svi koji nisu držvaljani država nastalih nakon raspada SFRJ) vrše registraciju na www.upis.unsa.ba ali dokumente predaju u Studentsku službu Akakdemije likovnih umjetnosti do 27.09.2021. godine.

Razgovor kandidata sa Komisijom za prijem studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija po odsjecima (obrazloženje predložene teme  individualnog istraživačkog rada) održat će se u petak, 01.10.2021. godine u 10h na Akademiji likovnih umjetnosti, Obala Maka Dizdara 3.

Uz dokumente potrebne za online prijavu navedene u Konkursu za upis studenata, član 16., potrebno je uploadovati i dokaz o izvršenoj uplati:

Svrha uplate: Prijemni ispit u iznosu od 40,00 KM
Primalac: Depozitni račun Kantona Sarajevo
Račun broj: 141 196 53200084 75
Budžetska organizacija: 3502002
Općina: 077
Vrsta prihoda: 722429
Poziv na broj: 0000000015

Za svaki Odsjek na koji aplicirate je potrebno uplatiti 40,00 KM za prijemni ispit

 

Pravo učešća na Konkursu, pod jednakim uslovima, imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenim prvim ciklusom studija Akademije likovnih umjetnosti ili srodnog fakulteta,  koji se vrednuje sa najmanje  240(E)CTS studijskih bodova, kao i kandidati koji su završili studij po predbolonjskim nastavnim planovima i programima u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su prvi ciklus, odnosno predbolonjski studij završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja.

Detalje o nostrifikaciju možete naći na linku u nastavku: http://alu.unsa.ba/content/ekvivalencija-i-nostrifikacija-diploma

PRIJEMNI ISPIT obavlja komisija koju imenuje  Vijeće Akademije, a sastoji se od:

  • ocjene priloženih radova,  
  • vrednovanja rezultata prethodnog ciklusa studija (prosjek ocjena) i
  • razgovora sa kandidatom (obrazloženje predložene teme  individualnog istraživačkog rada). 

U izbor ne mogu ući kandidati koji na prijemnom ispitu nisu ostvarili najmanje 14 bodova, odnosno oni kandidati koji su iz jednog ili više zadataka dobili ocjenu 5 (pet).

 

Odsjeci na kojima se realizuje upis na drugi ciklus studija su:

  • Nastavnički odsjek
  • Odsjek slikarstvo
  • Odsjek kipaastvo
  • Odsjek grafika
  • Odsjek grafički dizajn
  • Odsjek produkt dizajn
  • Fotografija

Za prijavu na Konkurs za upis u prvu godinu studija kandidat je dužan pored dokumenata koji su propisani Konkursom za upis studenata predati i:

-        popunjen formular za prijedlog teme individualnog istraživačkog rada /formular preuzimate u dokumentu u prilogu i dostavljate ga na email studentska@alu.unsa.ba do 27.09.2021.godine/,
-        najmanje 10 vlastitih radova iz oblasti na koju se kandidat prijavljuje (radove predati u Studentsku službu do 27.09.2021. godine).

 

 Preduvjeti za upis na fotografiju:

-        autorski tematski ciklus od 8-12 radova koji reprezentativno predstavlja kreativno djelovanje kandidata.
-        maketu fotografske publikacije (knjige) na slobodno odabranu tematsku cjelinu, (obim: 16-24 stranice).
-        set od 8-20 fotografija različitog i slobodnog tematskog sadržaja (fotografije koje se razlikuju od fotografija predanih u prethodnom setu - tačka 1 i 2).

 

Detaljnije informacije o Kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu u studijskoj 2021/2022. godini možete naći u dokumentu u prilogu

 

Sve dodatne informacije:

Tel: 00387 33 210 - 369

E-mail:  studentska@alu.unsa.ba

Sarajevo, 30.07.2021. godine