Konkurs za upis u I godinu prvog ciklusa studija Akademije likovnih umjetnosti za studijsku 2021/22. godinu za studijske programe na kojima je predviđeno polaganje PRIJEMNOG ISPITA

Na osnovu članova 78. do 86. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20 i 40/20), prethodne saglasnosti Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje Konkursa broj: 27/03-34-21525-1/21 od 8.6.2021. godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati u prvu godinu stručnog studija, prvog ciklusa studija i integriranog studija, drugog ciklusa studija i specijalističkog studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2021./2022. godini broj: 02-04-22595-15/21 od 27.5.2021. godine, Univerzitet u Sarajevu o b j a v l j u j e

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2021./2022. GODINI

 

Konkurs se nalazi na sljedećem linku: https://www.unsa.ba/novosti/konkurs-za-upis-na-univerzitet-u-sarajevu-u-studijskoj-20212022-godini

Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija za studijske programe na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita provodi se isključivo ONLINE putem Informacionog sistema eUNSA www.upis.unsa.ba
od 14.06. do 25.06.2021.godine

Sve informacije o upisu dostupne su u sekciji Vodič za upis na www.upis.unsa.ba.

 

PRIJEMNI ISPIT
za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija održat će se od
ponedjeljka, 28.06.2021. do petka, 02.07.2021.godine
na Akademiji likovnih umjetnosti,Obala Maka Dizdara 3

 

Raspored polaganja prijemnog ispita i detaljnije informacije u dokumentu u prilogu. 

Uz dokumente potrebne za online prijavu navedene u Konkursu za upis studenata, član 15., potrebno uploadovati i

- Dokaz o izvršenoj uplati:

Svrha uplate: Prijemni ispit u iznosu od 40,00 KM
Primalac: Depozitni račun Kantona Sarajevo
Račun broj: 141 196 53200084 75
Budžetska organizacija: 3502002
Općina: 077
Vrsta prihoda: 722429
Poziv na broj: 0000000015

 • Za svaki Odsjek na koji aplicirate je potrebno uplatiti 40,00 KM za prijemni ispit

 - Najmanje 10 samostalnih radova iz slobodne aktivnosti kandidata (format, tehnika i tema radova po slobodnom izboru kandidata), a za Odsjek grafički dizajn pored mape i 10 slobodnih fotografija A4 formata, kandidati predaju drugi dan prijemnog ispita

 

Predmeti koji se posebno boduju kao značajni za studij na Akademiji su za sve odsjeke i iz svih škola maternji jezik i strani jezik.

Kandidati koji su ostvarili nagrade, jedno od prva tri mjesta, iz oblasti likovne kulture, dizajna i fotografije, na međunarodnim, državnim, entitetskim, kantonalnim i općinskim takmičenjima, ostvaraju broj bodova kako je objavljeno Konkursom (član 20. Konkursa)

 

PRIJEMNI ISPIT

Na početku i tokom prijemnog ispita komisije pregledaju  radove kandidata koji su priloženi uz prijavu na konkurs (mapa od najmanje 10  samostalnih radova) iz slobodne aktivnosti kandidata, format i tehnika radova po slobodnom izboru kandidata, aza Odsjek grafički dizajn, pored ove mape kandidati, prilažu i 10 fotografija A4 formata.

Na prijemnom ispitu kandidati ostvaruju bodove po osnovu pokazanih rezultata u izradi slijedećih zadataka:

            I Kandidati svih odsjeka rade pismeni rad iz oblasti Historija umjetnosti.
            II Kandidati za pojedine odsjeke rade zadatke iz slijedećih disciplina:

 1. Nastavnički odsjek:
  • crtanje portreta
   crtanje figure
   slikanje mrtve prirode
   bodovanje priloženih radova/mape
 1. Odsjek slikarstvo
  • crtanje portreta
   crtanje figure
   slikanje mrtve prirode
   bodovanje priloženih radova/mape
 1. Odsjek kiparstvo
  • crtanje portreta
   crtanje figure
   modeliranje portreta
   bodovanje priloženih radova/mape
 1. Odsjek grafika
  • crtanje portreta
   crtanje figure
   predložak za jednu od tehnika
   bodovanje priloženih radova/mape
 1. Odsjek grafički dizajn
  • crtanje portreta
   crtanje mrtve prirode
   slobodna kompozicija
   grafičke komunikacije
 1. Odsjek produkt dizajn
  crtanje figure/portreta
  crtanje kompozicije
  3D model na zadatu temu
  analiza predmeta –redizajn i usmeno obrazloženje rada

 

Sve dodatne informacije:

Tel: 00387 33 210 - 369

E-mail:  studentska@alu.unsa.ba

                                                                                                              Sarajevo, 15.06.2021. godine