Kiparstvo

Studijski program Odsjeka kiparstvo problematizira kiparski zanat, što bi u jednoj slobodnoj analogiji sa jezikom predstavljalo kiparsku leksiku i kiparsku gramatiku. Program uključuje i razvijanje sposobnosti studenata za eksperiment kao najadekvatniji metod verifikacije postupakā istraživanja. Pored konceptualnih polazišta, studijski program Odsjeka kiparstvo poučava procesima materijalizacije likovne ideje kroz savladavanje različitih umjetničkih medija, s ciljem formiranja ličnog likovnog izraza i kompleksnijeg razumijevanja fenomena skulpture. Obavezni nastavni plan i program Odsjeka obuhvaća predmetna područja poput: modelovanje, kiparsku tehnologiju, kiparstvo, kreativnu obradu materijala, kreativni crtež akta, večernji akt, plastičnu anatomiju, likovnu formu, teoriju prostora, historiju umjetnosti, estetiku i likovnu estetiku. Struktura Odsjeka kiparstvo zadovoljava zahtjeve bolonjskog procesa u smislu individualnog odabira izbornih predmeta, pa studenti imaju mogućnost zadovoljiti interesovanja iz različitih umjetničkih oblasti. Studijem na Odsjeku kiparstvo studenti su osposobljeni za samostalni umjetnički rad, kao i za rad u kulturnim i umjetničkim institucijama.

Ciklusi

Akademsko Osoblje

Redovni profesor

Prof. mr.
Prof. mr.
Prof. dr.
Prof. mr.
Prof. mr.

Vanredni profesor

Prof. mr.
Prof. mr.

Docent

Doc. dr.
Doc. mr.

Profesor Emeritus

Prof. dr.
Prof. dr.
Prof. mr.

In Memoriam

Prof. dr.
Prof. dr.
MD PhD
Prof. mr.
Prof. dr.

Projekti / Saradnja

Nagrade / Priznanja