CONTACTS

Program ALU50 – Izložba Odsjeka produkt dizajn

Odsjek produkt dizajn na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu osnovan je 1983. godine Elaboratom o opravdanosti osnivanja studija u kome su učestvovali profesori Metka Kraigher Hozo, Zdenko Praskač i Besim Spahić uz podršku Muhameda Karamehmedovića.  Aktom o osnivanju utvrđeni su osnovni programski ciljevi studija koje je postavio Zdenko Praskač  u saradnji sa Besimom Spahićem, te uslovi i način realiziranja nastave. Akademija sa svojom infrastrukturom  – materijalnom i kadrovskom, studiju daje društveni, kulturni i umjetnički background, a predmeti  specifičnih i jasnih usmjerenja – osnove dizajna, crtanje, razvoj oblikovanja, industrijsko i unikatno oblikovanje, tehnologija, marketing  – čine njegovu studijsku osnovu povezujući ga sa svijetom dizajna; naukom, tehnologijom, ekonomijom.

Prvi izabrani profesori s respektabilnim referencama u oblasti dizajna bili su akademik Zlatko Ugljen (Unikatno oblikovanje), dr. Živojin Vekić (Tehnologija) i magistar Zdenko Praskač (Uvod u dizajn / Industrijsko oblikovanje). Pored njih prvu generaciju nastavnika činili su i magistar Seid Hasanefendić (Crtanje), dr. Stane Bernik (Razvoj oblikovanja) i dr. Besim Spahić (Teorija potrošnje). Uz njih, u zvanja asistenata izabrani su Darko Brđanin (Uvod u dizajn / Industrijsko oblikovanje), Branka Kosovac (Unikatno oblikovanje) i Kenan Solaković (Modeliranje). Prva generacija studenata, njih 10, upisana je školske 1984/85. godine.

Programska orjentacija okrenuta modelu obrazovanja koji se događa u saradnji s privredom učinila je da se studij, u realizaciji dijela nastave snažnije poveže sa tadašnjim privrednim subjektima u Bosni i Hercegovini, u prvom redu sa UNIS-om i Šipadom, Standardom ali i drugim, brojnim firmama na širem Jugoslovenskom prostoru (Tvornica stakla Paračin, Zivtex iz Zaboka, …). U godinama do rata (1992-1995) pored redovnih na studij su upisivani i studenti uz rad!?

U ratnim godinama, u najtežim uslovima u istoriji Akademije, za kontinuitet nastave na odsjeku posebno su zaslužni profesori Živojin Vekić, Stjepan Roš, Zinaid Raljević, Fehim Hadžimuhamedović, te Muhamed Hamidović sa Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

U prvim poratnim godinama odsjek postaje bogatiji novim nastavnicima i saradnicima koji će, svako u svojoj oblasti postati nositeljima razvoja odsjeka. Tu su prije svih docent Ognjenka Finci i asistenti Amela Hadžimejlić i Sanda Popovac , a potom, koju godinu kasnije i asistenti Jasna Mujkić i Asim Đelilović, pa docenti Salih Teskeredžić, Srđa Hrisafović i Emir Salihović. Svi oni su u međuvremenu napredovali i danas u zvanju profesora, uz docenticu Natašu Perković i asistente Denisu Šečerbajtarević i Tarika Rizvanovića čine nastavnu bazu ovog studija.

Naravno, s dužnom pažnjom treba pomenuti i saradnike – laborante: Arifa Šakraka, Aida Rifatbegovića, Husejna Mazraka i danas angažiranog Aidina Sejdinovića.

Nakon rata povezivanje s privredom nastavljeno je i nastavlja se i danas zahvaljujući saradnji sa Vanjskotrgovinskom komorom BiH, USAID-om, agencijama Serda i Sippo; ali i domaćim kompanijama poput Artisana iz Tešnja, Rukotvorine (danas Zanat) iz Konjica, Preventa iz Visokog, firme Gazzda iz Sarajeva, MS & Wood iz Fojnice, dr. Pasha, Cham carpets, zanatlijame sa Baščaršije i brojnih drugih. Inicijatori i nositelji većine ovih programa su, prije svih, profesori Salih Teskeredžić , Jasna Mujkić, te asistent  Denisa Šećerbajtarević na Industrijskom oblikovanju; ali i prof. Ognjenka Finci i docent Nataša Perković na Unikatnom oblikovanju.

Zahvaljujući saradnji s privredom naši studenti su u više navrata (prvi put 2006. godine) imali priliku da svoj rad predstave na Međunarodnom sajmu namještaja u Kölnu (Njemačka). Za dobar dio njih to je iskustvo pomoglo da iznađu svoju jasniju profesionalnu orjentaciju i u saradnju sa privredom ostvare svoje dizajnerske ideje.

Da je riječ o pozitivnom i ispravnom pristupu svjedoče i angažmani i nagrade koje su naši nastavnici, ali i (već diplomirani) studenti  postigli u međuvremenu: prije svih student Omer Halilhodžić, danas jedno od referentnih imena u svijetu auto dizajna, dobitnik nagrade fondacije Žukov (USA) 1989. godine a potom Salih Teskeredžić, Jasna Mujkić, Nataša Perković, Mustafa Čohadžić (dobitnici nekoliko značajnih međunarodnih nagrada za dizajn poput Nagrade za inovaciju sajma u Kölnu, Nagrade Red Dot, nagrade Zlatni ključ Beogradskog sajma namještaja, i drugih), studentske nagrade na festivalima dizajana u Londonu (D&AD), Beogradu (Mixer) i Zagrebu (Dan D), Ljubljani (Big See); ili angažmani u kompanijama poput BMW-a, Škode,…

Kao posebnost našeg studija ističemo predmet Unikatno oblikovanje kojeg je utemeljio akademik prof. Zlatko Ugljen, autor i pedagog koji je u svojoj dizajnerskoj praksi promovisao ideje total dizajna. Prof. Ognjenka Finci, a potom i prof. Sanda Popovac, te docentica Nataša Perković su, prateći kreativni senzibilitet naših studenata ovim praksama dali nove dimenzije.

Kao specifičnost studija istaknimo i predmet Dizajn svjetla koji je utemeljio i razvija prof. Srđa Hrisafović, prateći inovativne tehnologije u ovoj oblasti.

Dizajnersko crtanjekoje vodi prof. Asim Đelilović čini grupu predmeta koja ima za cilj povezati tradicionalne crtačke – interpretativne prakse s novim – digitalnim tehnikama u obradi crteža i slike, kako na temama vezanim za industrijski dizajn tako i sadržajima koji nas približavaju adwertisingu – promociji ali i onim praksama koje uzimaju sve više udjela na tržištu, u oblasti kreativnih industrija  a to su karakter dizajn i dizajn video igara.

***

Studij dizajna danas je organiziran po bolonjskom obrazovnom sistemu i čine ga dodiplomski  studij koji traje četiri godine i postdiplomski studij u trajanju od godinu dana.

U okviru dodiplomskog studija studenti se upoznaju sa univerzalnim principima oblikovanja kroz niz zadataka različitog karaktera i stepena složenosti s posebnim naglaskom na proces dizajna. Kroz konkretne projekte, i u saradnji s privredom, nastoji se pripremiti studente za profesionalnu praksu. Studij produkt dizajna na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu studentima pruža širok uvid u područja umjetnosti i kulture, podstiče kreativnost, sposobnost analitičkog mišljenja, te razvija kritički diskurs. Studij insistira na slobodi mišljenja, na traženju i razvijanju vlastitog izraza bez obzira da li se on ostvaruje kao unikatan ili industrijski.

Od svoga osnivanja do danas na dodiplomski studij je upisano preko 500 studenata, a na postdiplomski njih preko 150.

Sveprisutnost dizajana danas, te naši dosadašnji rezultati u obrazovanju u dizajnu; činjenica da naši studenti nalaze profesionalne angažmane u velikim i respektabilnim domaćim i inostranim kompanijama potvrde su koje ovaj studij čine perspektivnim i poželjnim za generacije koje dolaze.

Prof. Asim Đelilović

Izložbu Odsjeka produkt dizajn moguće je pogledati u periodu 11.05. – 20.05.2022., svakim radnim danom u terminu od 10h do 18h u Galeriji Akademije likovnih umjetnosti, Obala Maka Dizdara 3, Sarajevo.

Gallery