CONTACTS

Program ALU50 – Izložba Nastavničkog odsjeka

Izložba Nastavničkog odsjek, predstavljena u Galeriji Akademije likovnih umjetnosti u srijedu (08.06.), kao šesta po redu izložba matičnih odsjeka u sklopu bogatog programa obilježavanje jubilarnog 50. rođendana Akademije, ogledalo je inherentne multidisciplinarnosti i interdisciplinarnosti našeg Odsjeka. Koncipirana kao balans figurativnih i apstraktnih prikaza izložba predstavlja radove realizirane u toku I i II ciklusa studija, te samostalne radove studenata nakon kompletiranja obrazovnog procesa. Na izložbi učestvuju studenti koji su trenutno uključeni u nastavnom procesu na, te alumni Nastavničkog odsjeka: Adna Muslija, Almedina Jusufović, Alen Pranjić, Amra Softić, Ana Milijević, Arabela Škrijelj, Damir Šabić, Dolores Mrnjavac, Emir Durmišević, Ensar Nikšić, Lukas Juraj Capor, Ksenija Pušić, Larisa Kadić, Lejla Čaušević, Merjem Duraković, Muhamed Muha Kafedžić, Nadina Čanić, Nadira Hrnčić i Tibor Dević.

O Odsjeku

U osnivanju Nastavničkog odsjeka, matičnog odsjeka Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, sudjelovali su istaknuti profesori i kulturalni djelatnici koji su te, 1972. godine,  prepoznali društvenu i političku  važnost  obrazovanja u umjetnosti, te potrebu za nastavnicima likovnog odgoja u školama širom Bosne i Hercegovine. Osnivačima ustanove –  Muhamedu Karamehmedoviću, historičaru umjetnosti i prvom dekanu Akademije, Nadi Pivac, akademskoj slikarici, Mersadu Berberu, akademskom slikaru i grafičaru, Bori Aleksiću, akademskom slikaru i grafičaru, Aliji Kučukaliću, akademskom kiparu, te Zdenku Grgiću, akademskom kiparu – pridružuje se 1974. godine jedan od vodećih bosanskohercegovačkih slikara, Jusuf Jusa Nikšić. Vodeći nastavni proces na predmetu Metodika likovnog odgoja sve o 1991. godine, a u suradnji sa Mihajlom Pricom (1978-1995.), Nikšić radi na ideji profiliranja umjetnika–pedagoga. U skladu s njom koncipira se i nastavni program kao spoj teorijskih predavanja, sa naglaskom na pedagošku grupu predmeta, i praktične, odnosno umjetničke nastave u domeni klasičnog likovnog obrazovanja (crtanje, slikanje, grafika i kiparstvo). Interdisciplinarni karakter ove jedinstvene sinteze teorijskog, pedagoškog aspekta i multidisciplinarnog umjetničkog djelovanja, strukturalna je osnova nastavnog plana i programa Odsjeka, koja je zadržana do danas.

Nastavni proces na studijskom programu Nastavničkog odsjeka odvijao se i odvija se na način da se podržava specifičnost interesovanja, ideja, umjetničkih istraživanja, te individualni  kreativni potencijal  svakog pojedinačnog studenta. Profesori-umjetnici poput Radoslava Tadića i Josipa Alebića razvijali su ovaj pristup, te ohrabrivali i podržavali heterogenosti umjetničkih izraza, što je i danas jedna od prepoznatljivih karakteristika ovog studijskog programa. Multidisciplinarnost, koja podrazumijeva podjednako, uporedo razvijanje kompetencija iz četiri umjetničke oblasti  (crtanje,  slikanje, grafika i kiparstvo) osnova je za razvoj spomenutog  pristupa koji ima za cilj da se kroz zadatke, vježbe, eksperimente, diskusije, grupne i individualne kritike razvijaju, ne samo vještine u spomenutim oblastima/medijima, već i kritičko razmišljanje, te sposobnosti konceptualizacije i artikulacije vlastitih ideja studenata. Multidisciplinarnost i interdisciplinarnost svojstvena specifičnom studijskom programu Nastavničkog odsjeka, podrazumijeva integraciju znanja i vještina stečenih u svim umjetničkim disciplinama kao i  implementaciju  i  integraciju teorijskih znanja iz znanstvenih oblasti poput historije umjetnosti, estetike, psihologije umjetnosti  i dr. Razvoj umjetničkog  mišljenja, koji se posebno potencira, temeljni je uslov za omogućavanje kasnije koherentne samostalne umjetničke prakse i umjetničkog-pedagoškog djelovanja studenata Nastavničkog odsjeka.

Stoga, iako je pedeset godina postojanja Nastavničkog odsjeka obilježio angažman eminentnih umjetnika i profesora poput Ljubomira Perčinlića (1975-1992.), Milorada Čorovića (1975-1993.), Josipa Alebića (1975-2014.), Ratka Lalića (1975-c.1984.), Esada Muftića (1979-1995.), Radoslava Tadića (1980-2013.), Nusreta Pašića (1980-2000.), Adnana Begića (1993-1994.), Amera Bakšića (1997-2000.), Irfana Handukića (1997-2017.), gotovo da ne postoji nastavnik Akademije likovnih umjetnosti koji u jednom trenutku nije dao svoj doprinos održavanju  specifičnog nastavnog procesa na Nastavničkom odsjeku. Danas na Nastavničkom odsjeku rade i djeluju red. prof. mr Mirsad Begović, van.prof. dr Jasmina Gavrankapetanović- Redžić, van. prof. dr Iva Simčić, v. ass. mr Nela Hasanbegović.

O studijskom programu

Od 2006. godine nastavni proces na Nastavničkom odsjeku izvodi se po bolonjskom obrazovnom principu. Akademske 2012-2013., četverogodišnji dodiplomski studij nadopunjen je diplomskim master studijama, čime se odgovorilo na potrebe za daljnjim razvojem i usavršavanjem umjetnika-pedagoga, kako u domenu pedagoškog rada, tako i umjetničkog stvaralaštva.  Implementacija izmijenjenog i dopunjenog Plana i programa I i II ciklusa studija Nastavničkog  odsjeka započinje u studijskoj 2019/2020. godini. Ove izmjene proizašle su iz obaveza navedenih u Uputstvu o zastupljenosti nastavnih sadržaja iz pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke grupe nastavnih predmeta u studijskim programima nastavničkih usmjerenja i Odluci Senata Univerziteta u Sarajevu iz 8.11.2018. godine, o usvajanju jezgre programskih sadržaja iz pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke grupe nastavnih predmeta u studijskim programima nastavničkih usmjerenja.

Prepoznatljiva multidisciplinarnost i interdisciplinarnost novog Nastavnog Plana i programa  ogleda se u promišljenoj i sistematičnoj  integraciji različitih oblasti i disciplina poput slikarstva, kiparstva, grafike, crtanja, multimedijalne i digitalne umjetnosti, likovne forme, slikarskih, kiparskih i grafičkih  tehnologija,  teorije umjetnosti, historije umjetnosti, estetike, pedagogije, psihologije, sociologije, didaktike, inkluzivnog obrazovanja, metodike nastave likovne umjetnosti i likovne kulture, sociologije kulture i umjetnosti, muzejske teorije i prakse i dr.  Sadržaji različitih kolegija omogućavaju i podstiču umjetnički i likovno-pedagoški razvoj studenata koji se ostvaruju kroz povezivanje raznorodnih multidisciplinarnih procesa, individualnih kreativnih istraživanja i stečenih vizualnih kompetencije sa diskursima, teorijama i istraživanjima iz različitih znanstvenih oblasti i disciplina. Snažan teorijski aspekt studija posebno je nadopunjen povećanim obimom sadržaja iz oblasti metodika nastave likovne umjetnosti i likovne kulture,  koji  studentima omogućavaju sticanje znanja i vještina potrebnih  za samostalno izvođenje nastavnog procesa u osnovnim i srednjim školama. Istovremeno, program nastavlja da podstiče razvoj kreativnih sposobnosti i individualnih sklonosti studenata koji se usmjeravaju ka razvoju vlastitog umjetničkog mišljenja, izraza, procesa i djelovanja. Sadržajno integriran po svom karakteru, studij zadržava formu 4 + 1 (4 godine osnovni ili  dodiplomski studij + 1 godina postdiplomski ili master studij).

van. prof. dr Iva Simčić

Izložbu Nastavničkog odsjeka moguće je pogledati u periodu 8.6. – 17.6.2022. godine, svakim radnim danom u terminu od 10h do 18h u Galeriji Akademije likovnih umjetnosti, Obala Maka Dizdara 3, Sarajevo.

Gallery