KONTAKTI

Studijski programi / Slikarstvo /

Slikarstvo

Kroz realizaciju nastavnih programa na Odsjeku slikarstvo cilj je proširiti spoznajne, kreativne i tehnološke mogućnosti svakog studenta sa naglaskom na njegov individualni senzibilitet i kreativne intencije. Upotrebom savremenih materijala i istraživanjem novih koncepcija u organizaciji likovnih elemenata, te preispitivanjem njihovog odnosa sa tradicijom klasičnog slikarstva, cilj je formirati lični likovni izraz i omogućiti kompleksnije razumijevanje fenomena slike u širem smislu. Obavezni nastavni plan i program obuhvata predmetna područja kao što su crtanje, slikanje, večernji akt, kreativni crtež akta, slikarska tehnologija, likovna forma, plastična anatomija, historija umjetnosti, teorija prostora, estetika, likovna estetika i tehnologija zidnog slikarstva (fresko, mozaik, zgrafitna dekoracija).

Struktura studijskog programa Odsjeka slikarstvo omogućava studentima, u duhu bolonjskog procesa, samostalni odabir različitih izbornih predmeta poput onih iz oblasti historije i teorije umjetnosti, kao i sticanje znanja i razvijanje vještina iz područja multimedija.

Tijekom studija studenti stiču temeljne kompetencije za samostalni umjetnički rad, te za rad u institucijama kulture i strukovnim udruženjima.

Trajanje programa: 8 semestara (četiri godine)

Akademsko zvanje: Bakalaureat/Bachelor likovne umjetnosti – slikarstvo

Diplomu izdaje: Univerzitet u Sarajevu

Struktura programa: Obim studijskog programa iznosi 60 (E)CTS studijskih bodova u jednoj studijskoj godini, odnosno 30 (E)CTS studijskih bodova u jednom semestru. Dodiplomski studij za sticanje diplome traje četiri godine, a vrednuje se sa 240 (E)CTS studijskih bodova.

I semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Crtanje I P3 + V5 10
Večernji akt I P2 + V2 5
Historija umjetnosti I P2 + V1 4
Anatomija za umjetnike I P1 + V1 2
Likovna forma I P1 + V1 2
Slikarska tehnologija I P1 + V2 4
Osnovi multimedijalne i digitalne kreacije I P1 + V2 3
II semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Crtanje II P3 + V5 10
Večernji akt II P2 + V2 5
Historija umjetnosti II P2 + V1 4
Anatomija za umjetnike II P1 + V1 2
Likovna forma II P1 + V1 2
Slikarska tehnologija II P1 + V2 4
Osnovi multimedijalne i digitalne kreacije II P1 + V2 3
III semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Crtanje – Veliki akt I P3 + V5 9
Večernji akt III P2 + V2 5
Historija umjetnosti III P2 + V1 4
Savremene metode slikanja i materijali P1 + V2 4
Uvod u vremenski zasnovanu multimedijalnu kreaciju I P1 + V3 4
+ IZBORNI PREDMETI
Studenti su obavezni odabrati DVA izborna predmeta iz ponuđene liste predmeta:
Modelovanje I P1 + V1 2
Grafičke tehnike I P1 + V1 2
Engleski jezik I P1 + V1 2
Uvod u grafički dizajn I P1 + V1 2
IV semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Crtanje – Veliki akt II P3 + V5 9
Večernji akt IV P2 + V2 5
Historija umjetnosti IV P2 + V1 4
Tehnologija zidnog slikarstva P1 + V2 4
Uvod u vremenski zasnovanu multimedijalnu kreaciju II P1 + V3 4
+ IZBORNI PREDMETI
Studenti su obavezni odabrati DVA izborna predmeta iz ponuđene liste predmeta:
Modelovanje II P1 + V1 2
Grafičke tehnike II P1 + V1 2
Engleski jezik II P1 + V1 2
Uvod u grafički dizajn II P1 + V1 2
V semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Slikanje I P3 + V5 10
Večernji akt V P2 + V4 6
Historija umjetnosti 20 vijek I P2 + V1 4
Estetika I P2 + V1 4
Uvod u interaktivnu multimediju I P1 + V1 2
+ IZBORNI PREDMETI
Studenti su obavezni odabrati DVA izborna predmeta iz ponuđene liste predmeta:
Kiparstvo I P1 + V1 2
Grafičke tehnike III P1 + V1 2
Engleski u struci I P1 + V1 2
Fotografija i digitalne tehnike I P1 + V1 2
Ilustracija I P1 + V1 2
VI semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Slikanje II P3 + V5 10
Večernji akt VI P2 + V4 6
Historija umjetnosti 20 vijek II P2 + V1 4
Estetika II P2 + V1 4
Uvod u interaktivnu multimediju II P1 + V1 2
+ IZBORNI PREDMETI
Studenti su obavezni odabrati DVA izborna predmeta iz ponuđene liste predmeta:
Kiparstvo II P1 + V1 2
Grafičke tehnike IV P1 + V1 2
Engleski u struci II P1 + V1 2
Fotografija i digitalne tehnike II P1 + V1 2
Ilustracija II P1 + V1 2
VII semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Slikanje III P3 + V5 10
Večernji akt VII P2 + V4 6
Savremena umjetnost u BiH I P1 + V1 2
Likovna estetika I P2 + V1 4
+ IZBORNI PREDMETI
Studenti su obavezni odabrati TRI izborna predmeta iz ponuđene liste predmeta:
Kiparstvo III P1 + V1 2
Grafičke tehnike V P1 + V1 2
Engleski u struci III P1 + V1 2
Grafika i drugi mediji I P1 + V1 2
Plakat P1 + V1 2
VIII semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Slikanje IV P3 + V5 8
Večernji akt VIII P2 + V4 6
Savremena umjetnost u BiH II P1 + V1 2
Likovna estetika II P2 + V1 4
Završni rad P3 + V4 8
+ IZBORNI PREDMETI
Studenti su obavezni odabrati DVA izborna predmeta iz ponuđene liste predmeta:
Kiparstvo IV P1 + V1 2
Grafičke tehnike VI P1 + V1 2
Engleski u struci IV P1 + V1 2
Grafika i drugi mediji II P1 + V1 2

Trajanje programa: 2 semestara (1 godina)

Akademsko zvanje: Magistar likovne umjetnosti  – slikarstvo

Diplomu izdaje: Univerzitet u Sarajevu

Struktura programa: 30 (E)CTS studijskih bodova u jednom semestru, odnosno 60 (E)CTS studijskih bodova tokom čitave akademske godine.

I semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Slikanje V P2 + V6 7
Metodologija i metode teorije i historije umjetnosti P1 + V1 3
Savremene tendencije u teoriji i historiji umjetnosti P1 + V1 3
Priprema završnog rada P + V 15
+ IZBORNI PREDMET
Studenti su obavezni odabrati JEDAN izborni predmet iz ponuđene liste predmeta:
Fotografija – digitalna grafika I P1 + V 2
Razvoj oblikovanja – dizajn i arhitektura P1 + V 2
Industrijsko oblikovanje P1 + V 2
Savremene tendencije u teoriji i historiji umjetnosti P1 + V 2
Vizuelne komunikacije P1 + V 2
Postobjektna umjetnost P1 + V 2
II semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Slikanje VI P2 + V6 7
Teorija vizuelnih umjetnosti i vizuelne kulture P1 + V1 3
Savremene tendencije u u umjetnosti BiH i na regionalnoj screni P1 + V1 3
Završni rad P + V 15
+ IZBORNI PREDMET
Studenti su obavezni odabrati JEDAN izborni predmet iz ponuđene liste predmeta:
Fotografija – digitalna grafika II P1 + V 2
Razvoj oblikovanja – savremene komunikacije i dizajn P1 + V 2
Industrijsko oblikovanje – drvo u industrijskom oblikovanju P1 + V 2
Savremene tendencije u u umjetnosti BiH i na regionalnoj screni P1 + V 2
Vizuelne komunikacije i primjenjeni dizajn P1 + V 2
Estetika statične i pokretne tehno-slike (fotografija, filmska slika, videografska slika, sintetička ili numberička slika) P1 + V 2

U izradi.

ŠEF ODSJEKA

t.milakovic@alu.unsa.ba

AKADEMSKO OSOBLJE

a.baksic@alu.unsa.ba

n.salikhovich@alu.unsa.ba

l.jerlagic@alu.unsa.ba

a.karailo@alu.unsa.ba

Amer Bakšić

Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu – Odsjek slikarstvo završio je 1991. godine. U zvanje saradnika asistenta na Odsjeku slikarstva na istoj akademiji izabran je 1997. godine, gdje 2000. upisuje postdiplomski studij na istom odsjeku i završava ga 2003. godine stekavši zvanje magistra Slikarstva. Iste godine promovisan je u zvanje višeg asistenta na Odsjeku slikarstva. Godine 2008. promovisan je u zvanje docenta na oblasti cranje-slikanje na Odsjeku slikarstva, a u zvanje vanredni profesor 2013. 2019. godine izabran je za redovnog profesora na istim oblastima. Član je ULUBiH-a od 1996. godine.

Izdvojene samostalne izložbe: 2018 – Galerija ALU, Sarajevo, Under Construction / crtež u toku + video radovi / works;  2012 – Galerija Roman Petrović, Under Construction / crtež u toku ‘12; 2004 – Galerija Roman Petrović, Under Construction / crtež u toku ‘04; 2003 – Galerija ALU, Sarajevo, Na horizontu… 00-02; 2001 – Galerija Roman Petrović, Sarajevo, Dijalog (sa Amelom Hadžimejlić); 1997 – Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine, Sarajevo, Silueta i Sjenka; Galerija Gabrijel, Sarajevo, Na horizontu se nesto desava; 1995 – Galerija Gabrijel, Sarajevo, Citeži; 1994 -Francuski kulturni centar Sarajevo, Citeži i grafike (sa Adnanom Begićem).

Izdvojene kolektivne izložbe: 2004 – Week of Bosnia-Herzegovina Culture at the United Nations, New York, USA; 2003 – Umjetnička galerija BiH, Sarajevo: Mape grafika ‘92, ‘93, ‘94, ‘95; 2002 – The Sidney Mishkin Gallery, New York, USA In memory: The Art Afterward; 2001 – Stadtmuseum, Graz, Austria, Unique Sign – Unique Location, Mostar; 1999 – Galerija Roman Petrovic Sarajevo: Izložba grupe 10+; 1998 – Salon Fahri Koruturk, Ankara, Turska, Izložba Udruženja likovnih umjetnika ВіН; 1997 – Art centar Ćulhan, Sarajevo, Meeting Point; Moderna galerija, Rijeka, Hrvatska: Bijenale mladih; 1996 – Umjetnička galerija BiH, Sarajevo, 50 godina ULUBiH-a; 1995 – Gradska galerija Collegium artisticum Sarajevo: Projekat Bridge Houston-Sarajevo-Houston; 7. Internacionalni bijenalni festival portreta, crteža i grafika Tuzla ‘95, Tuzla;

1994 – Gradska galerija Collegium artisticum Sarajevo: Sarajevo MCMXCIV; Narodna galerija, Ljubljana, Slovenija: Umjetnici Sarajeva za slobodnu BiH; 1993 – Projekat Ratna grafička mapa mladih autora, Sarajevo, Strazbur, Pariz, Be….; 1991 – 6. Bijenale jugoslovenskog studentskog crteža, Beograd.

Izdvojene nagrade: Nagrada za crež na izložbama Collegium artisticum 2000, 2007, 2013; Nagrada Roman Petrović 2011.

ODSJECI

Lea Jerlagić

Jerlagić Lea rođena je u Sarajevu 1984. godine, gdje je završila i većinu obrazovanja. Diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. Godine 2007. dobija stipendiju Kineske vlade i provodi dvije godine u Kini na China Academy of Art, u klasi profesora Zhang Xiaofeng-a, gdje izučava kulturu, jezik i tehniku kineskog drvoreza što će ostaviti značajan pečat na njen budući stvaralački rad.

Master završava na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu 2013. godine u klasi profesora Salima Obralića sa radom ‘Sinestezija’ kroz koji izučava fenomen transformacije impulsa primljenog putem jednog čula, a izraženog putem drugog, sa fokusom na savremeni ples, kojim se, u tom periodu aktivno bavi, zapisan u crtežu i grafici.

Njen stvaralački rad je neprestana fuzija naizgled odvojenih i nepomirljivih aspekata postojanja, različitih kultura, medija izražavanja, sa ciljem dubljeg prodiranja u misteriozni unutrašnji svijet čovjeka, kao i traganja za njegovom povezanošću sa makrokosmosom.

Veliki opus posvetila je sakralnoj erotskoj umjetnosti, prvenstveno tantričkih hramova i spisa. Inspiraciju pronalazi u vlastitoj duhovnoj praksi joge i tantra joge, neprestano tragajući za načinom putem kojeg bi saznanja integrisala u vlastiti likovni izraz.

U posljednje vrijeme eksperimantira sa digitalnim medijima gdje teži povezati vještinu koja dolazi iz tradicije sa mogućnostima koje se otvaraju sa novih tehnologijama.

Učesnica mnogobrojnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnica nekoliko nagrada. Zaposlena na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu.

Adi Karailo

Adi Karailo rođen je u Sarajevu 1990. godine. Završio je prvi i drugi ciklus studija na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu na Odsjeku slikarstvo u klasi prof. Nusreta Pašića. Pored samostalne izlagalačke aktivnosti, učesnik je i brojnih kolektivnih izložbi i drugih kulturnih događaja u inostranstvu i u Bosni i Hercegovini. Član je Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine od 2013. godine. Živi i radi u Sarajevu.

ODSJECI