KONTAKTI

Studijski programi / Grafika /

Grafika

Grafika je studij kroz koji se izučavaju sve tradicionalne tehnike umjetničke grafike, tj. mogućnosti visokog, dubokog, plošnog tiska kao i propusnog tiska. Osim tradicionalnih tehnika studenti u svom radu koriste i mogućnosti digitalnog tiska i drugih suvremenih medija. Tokom četverogodišnjeg studija studentu se pruža mogućnost da kroz sveobuhvatan nastavni proces stekne kvalitetnu naobrazbu unutar polja umjetnosti multioriginala.

Trajanje programa: 8 semestara (četiri godine)

Akademsko zvanje: Bakalaureat/Bachelor likovne umjetnosti – grafika

Diplomu izdaje: Univerzitet u Sarajevu

Struktura programa: Obim studijskog programa iznosi 60 (E)CTS studijskih bodova u jednoj studijskoj godini, odnosno 30 (E)CTS studijskih bodova u jednom semestru. Dodiplomski studij za sticanje diplome traje četiri godine, a vrednuje se sa 240 (E)CTS studijskih bodova.

I semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Crtanje I P2 + V6 7
Grafika I P2 + V4 5
Večernji akt I P2 + V2 5
Likovna tehnologija I P1 + V2 4
Historija umjetnosti I P2 + V1 3
Anatomija za umjetnike I P1 + V1 2
Likovna forma I P1 + V1 2
Osnovi multimedijalne i digitalne kreacije I P1 + V1 2
II semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Crtanje II P2 + V6 7
Grafika II P2 + V4 5
Večernji akt II P2 + V2 5
Likovna tehnologija II P1 + V2 4
Historija umjetnosti II P2 + V1 3
Anatomija za umjetnike II P1 + V1 2
Likovna forma II P1 + V1 2
Osnovi multimedijalne i digitalne kreacije II P1 + V1 2
III semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Crtanje III P2 + V5 6
Grafika III P2 + V4 4
Večernji akt III P2 + V2 4
Grafička tehnologija I P2 + V2 4
Historija umjetnosti III P2 + V1 4
Osnovi fotografije I P1 + V1 2
Estetika I P2 + V1 4
+ IZBORNI PREDMETI
Studenti su obavezni odabrati JEDAN izborni predmet iz ponuđene liste predmeta:
Uvod u vremenski zasnovanu multimedijalnu kreaciju I P1 + V1 2
Konzervacija papira I P1 + V1 2
Engleski jezik I P1 + V1 2
IV semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Crtanje IV P2 + V5 6
Grafika IV P2 + V4 4
Večernji akt IV P2 + V2 4
Grafička tehnologija II P2 + V2 4
Historija umjetnosti IV P2 + V1 4
Osnovi fotografije II P1 + V1 2
Estetika II P2 + V1 4
+ IZBORNI PREDMETI
Studenti su obavezni odabrati JEDAN izborni predmet iz ponuđene liste predmeta:
Uvod u vremenski zasnovanu multimedijalnu kreaciju II P1 + V1 2
Konzervacija papira II P1 + V1 2
Engleski jezik II P1 + V1 2
V semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Grafika V P5 + V8 12
Večernji akt V P2 + V2 6
Historija umjetnosti 20 vijek I P2 + V1 4
Fotografija i digitalna grafika I P1 + V1 2
Konzervacija i restauracija papira I P1 + V1 2
+ IZBORNI PREDMETI
Studenti su obavezni odabrati DVA izborna predmeta iz ponuđene liste predmeta:
Kiparstvo P1 + V1 2
Uvod u interaktivnu multimediju I P1 + V1 2
Kaligrafija I P1 + V1 2
VI semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Grafika VI P5 + V8 12
Večernji akt VI P2 + V2 6
Historija umjetnosti 20 vijek II P2 + V1 4
Fotografija i digitalna grafika I P1 + V1 2
Konzervacija i restauracija papira II P1 + V1 2
+ IZBORNI PREDMETI
Studenti su obavezni odabrati DVA izborna predmeta iz ponuđene liste predmeta:
Slikanje P1 + V1 2
Uvod u interaktivnu multimediju II P1 + V1 2
Kaligrafija II P1 + V1 2
Tehnologija – anatomija artefakta P1 + V1 2
VII semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Grafika VII P4 + V4 8
Grafika i drugi mediji I P2 + V3 5
Likovna estetika I P2 + V1 4
Grafika – serigrafija I P2 + V3 4
Razvoj oblikovanja I – principi geneze modernističke forme P1 + V1 2
+ IZBORNI PREDMETI
Studenti su obavezni odabrati TRI izborna predmeta iz ponuđene liste predmeta:
Večernji akt VII P1 + V1 2
Historija umjetnosti – savremena umjetnost u BiH I P1 + V1 2
Slikanje I P1 + V1 2
VIII semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Grafika VIII P2 + V3 5
Grafika i drugi mediji II P1 + V2 3
Likovna estetika II P2 + V1 4
Grafika – serigrafija II P1 + V2 4
Razvoj oblikovanja II – principi geneze modernističke forme P1 + V1 2
Završni rad S8 8
+ IZBORNI PREDMETI
Studenti su obavezni odabrati DVA izborna predmeta iz ponuđene liste predmeta:
Večernji akt VIII P1 + V1 2
Historija umjetnosti – savremena umjetnost u BiH II P1 + V1 2
Slikanje II P1 + V1 2

Trajanje programa: 2 semestara (1 godina)

Akademsko zvanje: Magistar likovne umjetnosti  – grafika

Diplomu izdaje: Univerzitet u Sarajevu

Struktura programa: 30 (E)CTS studijskih bodova u jednom semestru, odnosno 60 (E)CTS studijskih bodova tokom čitave akademske godine.

I semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Grafika IX P2 + V6 7
Metodologija i metode teorije i historije umjetnosti P1 + V1 3
Savremene tendencije u teoriji i historiji umjetnosti P1 + V1 3
Priprema završnog rada P + V 15
+ IZBORNI PREDMET
Studenti su obavezni odabrati JEDAN izborni predmet iz ponuđene liste predmeta:
Fotografija – digitalna grafika I P1 + V 2
Razvoj oblikovanja – dizajn i arhitektura P1 + V 2
Industrijsko oblikovanje P1 + V 2
Savremene tendencije u teoriji i historiji umjetnosti P1 + V 2
Vizuelne komunikacije P1 + V 2
Postobjektna umjetnost P1 + V 2
II semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Grafika X P2 + V6 7
Teorija vizuelnih umjetnosti i vizuelne kulture P1 + V1 3
Savremene tendencije u u umjetnosti BiH i na regionalnoj screni P1 + V1 3
Završni rad P + V 15
+ IZBORNI PREDMET
Studenti su obavezni odabrati JEDAN izborni predmet iz ponuđene liste predmeta:
Fotografija – digitalna grafika II P1 + V 2
Razvoj oblikovanja – savremene komunikacije i dizajn P1 + V 2
Industrijsko oblikovanje P1 + V 2
Savremene tendencije u teoriji i historiji umjetnosti P1 + V 2
Vizuelne komunikacije P1 + V 2
Estetika statične i pokretne tehno-slike (fotografija, filmska slika, videografska slika, sintetička ili numberička slika) P1 + V 2

U izradi.

ŠEF ODSJEKA

d.fejzic@alu.unsa.ba

AKADEMSKO OSOBLJE

m.finci@alu.unsa.ba

a.hadzimejlic@yahoo.com

a.mujkic@alu.unsa.ba

r.papista@alu.unsa.ba

a.hadzic@alu.unsa.ba

s.pezic@alu.unsa.ba

Amela Hadžimejlić

1969. rođena je u Ljubljani, Slovenija.

1975 – 1987 Završila je osnovnu školu i Školu primijenjenih umjetnosti u Sarajevu -Odsjek za zidno, scensko i dekorativno slikarstvo.

1991/1992. Dobitnik je zlatne značke Univerziteta u Sarajevu za visoki prosjek ocjena tokom četverogodišnjeg studija.

1993. diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, na Odsjeku za grafiku sa najvišom ocjenom.

1994. boravi u Velikoj Britaniji gdje pohađa specijalne studije kod profesora Mike Hope-a na Odsjeku za grafički dizajn, Nottingham Trent University, Nottingham,UK

1995. boravi u Turskoj, gdje je četiri mjeseca bila gost predavač na izbornom predmetu Umjetnost, Bogazici University u Istanbulu.

1996. postaje član Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine

1996 – 1998 pohađa postdiplomske studije iz grafike pod mentorstvom akademika Dževada Hoze, na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu.

1997 birana je u zvanje asistenta na grupi predmeta na Odsjeku za produkt dizajn na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu.
1998. Stiče zvanje magistra grafike, sa odbranom rada na temu „Kreacija kroz litografski tiskovni proces„ koji je ocijenjen najvišom ocjenom.

1999. birana je u zvanje višeg asistenta na predmetu Crtanje na Odsjeku za produkt dizajn na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu.

2001. radi na Odsjeku za grafiku na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu u svojstvu višeg asistenta na predmetima Crtanje i Grafika.

2005. birana je u zvanje docenta za predmete Crtanje i Grafika na Odsjeku za grafiku na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu.

2010. birana je u zvanje vanrednog profesora za umjetničke oblasti Grafike i Crtanja na Odsjeku za grafiku na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu.

2011. izabrana za četverogodišnji mandat dekana Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu.

2014. stiče zvanje doktora likovne umjetnosti iz oblasti grafike na Univerzitetu u Sarajevu sa odbranom rada pod naslovom “Uticaj iskustva rada u tradicionalnim grafičkim tehnikama na stvaranje novog izraza kroz digitalni medij kao i na formiranje, razvoj i tok osobnog likovnog i vizuelnog mišljenja”
1993 – 2021. 31 ( trideset i jedna) samostalna izložba u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je sedam nagrada i učestvovala je na više od 250 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu, internacionalnih, selektivnih grafičkih i ex-libris bijenala i trijenala. Predgovore kataloga i kritike za samostalne izložbe Amele Hadžimejlić pisali su ili javno iznosili Meliha Husedžinović, dr.Sadudin Musabegović, dr.Ibrahim Krzović, dr.Rusmir Mahmutčehajić, dr.Sulejman Bosto, dr.Rešid Hafizović, Aleksandar Adamović, Gradimir Gojer, dr.Aida Abadžić-Hodžić, Ivana Jevđević-Udovičić, Anamarija Stibilj Šajn, Nermin Delić, Slađana Golijanin, Ahmed Burić, dr.Fehim Hadžimuhamedović, dr.Dubravka Lejlić-Pozderac, dr.Edin Pobrić, dr.Ema Božuta Mazrak, dr.Predrag Finci. Njeni radovi se nalaze u 20 umjetničkih kolekcija izvan naše zemlje.

Admir Mujkić

Admir Mujkić, rođen 1972. godine u Sisku, Hrvatska. Diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, Odsjek za grafiku, u klasi profesora Dževada Hoze. Na istoj akademiji završio i postdiplomske studije gdje predaje na predmetima Grafika i Grafička tehnologija.

Renata Papišta

Renata Papišta, vizuelna umjetnica rođena 1981. u Sarajevu gdje je završila diplomske i postdiplomske studije na Akademiji likovnih umjetnosti, Odsjek grafika.

Za svoj likovni izričaj koristi različite medije: grafiku, fotografiju, crtež, site-specific formu, kao i umjetničku knjigu.

Dobitnica je više nagrada za grafiku i crtež, a uzela je učešće na preko 120 grupnih i 24 samostalne izložbe. Izlagala je na brojnim bijenalima, festivalima i simpozijima u zemlji i inozemstvu. Vodila je radionice klasične i eksperimentalne grafike pri likovnim centrima i akademijama u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Makedoniji i Poljskoj. Od strane Međunarodnog grafičkog likovnog centra u Ljubljani je 2018.godine nominovana za prestižnu nagradu Queen Sonja Printmaking Award.

Od 2010. godine radi na Odsjeku grafika Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, gdje je angažirana na predmetima koji izučavaju visoku, duboku, eksperimentalnu i digitalnu grafiku, papir, kao i odonos grafike sa drugim medijima.

Kontakt:
Obala Maka Dizdara 3, 71000 Sarajevo, Bosna I Hercegovina
parenci@hotmail.com
www.behance.net/papistarenata

ODSJECI