KONTAKTI

Upis na ALU / Upis na I ciklus studija /

Upis na I ciklus studija

                                     OPŠTE INFORMACIJE O UPISU NA I CIKLUS STUDIJA

Pravo učešća na Konkursu pod jednakim uvjetima imaju:

– državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenom srednjom školom u

četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini;

– kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka priznavanja odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja;

– kandidati sa završenom četverogodišnjom srednjom školom po međunarodnim programima koji su odobreni od nadležnog ministarstva.

Rangiranje i prijem kandidata koji konkurišu za upis na Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu vršiće se u zavisnosti od bodova koje steknu po slijedećim kriterijima:

 • opšti uspjeh u toku školovanja
 • postignuti uspjeh iz predmeta značajnih za studij
 • rezultata postignutih na prijemnom ispitu
 • ostvarene nagrade iz oblasti relevantne za studij
 • odličan (5,0) uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u toku cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja

Broj bodova po osnovu opšteg uspjeha iznosi maksimalno 20, a broj bodova  po osnovu uspjeha iz predmeta značajnih za studij na Akademiji vrednuje se sa maksimalno 20 bodova.

Broj bodova po osnovu rezultata postignutih na prijemnom ispitu iznosi maksimalno 60. 

Kandidat koji na prijemnom ispitu ostavri manje od 36 bodova, odnosno koji iz jednog ili više zadataka dobije ocjenu 5 smatra se da nije položio prijemni ispit.

Predmeti koji se posebno boduju kao značajni za studij na Akademiji su za sve odsjeke i iz svih škola maternji jezik i strani jezik.

Svi kandidati polažu ispit za provjeru podobnosti za ovaj studij (prijemni ispit).

Test podobnosti se sastoji iz opšteg programa za sve kandidate / pismeni na temu iz područja umjetnosti/ i posebnog programa za određena usmjerenja.

Praktični testovi po odsjecima-usmjerenjima:      

Nastavnički odsjek:

 • crtanje portreta
 • crtanje figure
 • slikanje mrtve prirode
 • bodovanje priloženih radova/mape

Odsjek slikarstvo

 • crtanje portreta
 • crtanje figure
 • slikanje mrtve prirode
 • bodovanje priloženih radova/mape

Odsjek kiparstvo

 • crtanje portreta
 • crtanje figure
 • modeliranje portreta
 • bodovanje priloženih radova/mape

Odsjek grafika

 • crtanje portreta
 • crtanje figure
 • predložak za jednu od tehnika
 • bodovanje priloženih radova/mape

Odsjek grafički dizajn

 • crtanje portreta
 • crtanje mrtve prirode
 • Vizuelna komunikacija – piktogrami
 • Vizuelna komunikacija – plakat

Odsjek produkt dizajn

 • crtanje kompozicije
 • prostorna kompozicija u papiru
 • redizajn i analiza predmeta / modelovanje u glini
 • intervju, pregled mape i obrazloženje dizajnerskih zadataka

Izbor kandidata izvršit će se na osnovu rang liste koju prema bodovanju  na osnovu Odluke Univerziteta o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata i ocjene radova formira stručna komisija, a utvrđuje Vijeće Akademije.

Način prijave kandidata za prijemni ispit i datum održavanja prijemnog ispita će biti naknadno objavljeni

DOKUMENTI POTREBNI ZA PRIJAVU NA KONKURS

– svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u Bosni i Hercegovini u četvorogodišnjem trajanju odnosno odgovarajuće priznate dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku ekvivalencije, prilaže se potvrda kao dokaz da je postupak ekvivalencije u toku)

– diplomu o završenoj srednjoj školi,

-mape od 10 samostalnih radova iz slobodne aktivnosti kandidata (format, tehnika i tema radova po slobodnom izboru kandidata), a za Odsjek grafički dizajn pored mape i 10 slobodnih fotografija A4

– izvod iz matične knjige rođenih,

– uvjerenje o državljanstvu,

– dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima, kao i dokumente relevantne za dokazivanje statusa pripadnosti kategoriji djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djece bez oba roditelja

-Uplatnica u iznosu od 40,00 KM (detaljne informacije o načinu uplate će biti naknadno objavljene).

Objavljivanjem Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa i integriranog studija na Univerzitet u Sarajevu u studijskoj 2024/2025. godini  će biti objavljene detaljnije informacije.

Akademija likovnih umjetnosti zadržava pravo izmjene Kriterija i mjerila za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata, te da novi Kriteriji nakon usvajanja na Vijeću postaju valjani i važeći od trenutka objave.

 

Upis na Interdisciplinarni studij Konzervacija i Restauracija

                                                             OPŠTE INFORMACIJE O UPISU

Rangiranje kandidata vrši se u zavisnosti od broja bodova koje kandidat osvoji na osnovu:

 • općeg uspjeha,
 • uspjeha iz maternjeg jezika i pojedinih predmeta značajnih za ovaj studij,
 • rezultata ostvarenih na takmičenjima iz predmeta relevantnih za ovaj studij i
 • „posebno priznanje ministra obrazovanja i nauke“, a za učenike iz drugih kantona sa prosjekom 5,0.

 

Broj bodova po osnovu općeg uspjeha iznosi maksimalno 20, a utvrđuje se tako što se prosječna ocjena iz svih predmeta u svim razredima, zaokružena na dvije decimale, pomnoži sa 4.

Broj bodova po osnovu uspjeha iz predmeta značajnih za dati studij vrednuje se na osnovu:

Uspjeha iz maternjeg jezika i grupe predmeta koji su značajni za ovaj studij, vrednuje se sa maksimalno 80 bodova i to tako što se prosječna ocjena iz grupe ovih predmeta zaokruži na dvije decimale i pomnoži sa 16.

Za kandidate koji dolaze iz srednjih umjetničkih škola posebno se boduje strani jezik, predmet iz grupe matematičkih nauka i predmet iz grupe humanističkih nauka (prema listi preferencije), iz četiri razreda škole.

Za kandidate koji dolaze iz gimnazija posebno se boduje strani jezik, predmet iz grupe prirodnih nauka, i predmet iz grupe humanističkih nauka (prema listi preferencije) iz četiri razreda škole.

Za kandidate koji dolaze iz srednjih tehničkih i srodnih škola posebno se boduje strani jezik, predmet iz grupe prirodnih ili matematičkih nauka (prema listi preferencije), te predmet iz grupe humanističkih nauka, iz četiri razreda škole.

Predmeti iz grupe matematičkih, prirodnih i humanističkih nauka biraju se prema slijedećim listama preferencije:

 1. Prirodne nauke: hemija, biologija, fizika
 2. Matematičke nauke: matematika, informatika
 3. Humanističke nauke: likovna kultura, historija umjetnosti, historija/povijest.