KONTAKTI

Studijski programi / Produkt dizajn /

Produkt dizajn

Odsjek za produkt dizajn na ALU Sarajevo pruža dodiplomski i postdiplomski studij. U okviru dodiplomskog studija studenti izučavaju univerzalne principe oblikovanja, kroz niz projekta i zadataka različitog karaktera, sa posebnim naglaskom na proces dizajna.

Kroz konkretne projekte nastoji se uspostaviti suradnja sa industrijom i zanatstvom, pripremajući na taj način studente za profesionalnu praksu.

Studij produkt dizajna u okviru Akademije likovnih umjetnosti je specifičan, na način da studentima pruža širok uvid u područje umjetnosti i područje kulture dizajna, potičući na taj način kreativnost, analitičku i sintetičku sposobnost i razvijajući kritički diskurs.

Studij dizajna razvija slobodu mišljenja, na razini studija umjetnosti ali u isto vrijeme uzima u obzir zahtjeve koje pred dizajnera postavlja društvo i mogućnosti koje pruža industrija.

Studij potiče idividualnost, traženje i razvijanje vlastitog izraza u rasponu od industrijskog proizvoda, imajući u vidu kontekst u kome proizvod nastaje i u kome će biti korišten, do unikatnog proizvoda koji je izraz vlastite artističke vizije.

Trajanje programa: 8 semestara (četiri godine)

Akademsko zvanje: Bakalaureat/Bachelor likovne umjetnosti – produkt dizajn

Diplomu izdaje: Univerzitet u Sarajevu

Struktura programa: Obim studijskog programa iznosi 60 (E)CTS studijskih bodova u jednoj studijskoj godini, odnosno 30 (E)CTS studijskih bodova u jednom semestru. Dodiplomski studij za sticanje diplome traje četiri godine, a vrednuje se sa 240 (E)CTS studijskih bodova.

I semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Crtanje I P2 + V4 6
Osnove dizajna I P2 + V4 5
Osnovi fotografije I P1 + V2 3
Modelovanje I P1 + V1 2
Osnovi multimedijalne i digitalne kreacije I P1 + V2 3
Materijali i procesi I P2 + V2 4
Tehničko crtanje i nacrtna geometrija I P1 + V2 3
Historija umjetnosti I P2 + V1 4
II semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Crtanje II P2 + V4 6
Osnove dizajna II P2 + V4 5
Osnovi fotografije II P1 + V2 3
Modelovanje II P1 + V1 2
Osnovi multimedijalne i digitalne kreacije II P1 + V2 3
Materijali i procesi II P2 + V2 4
Tehničko crtanje i nacrtna geometrija II P1 + V2 3
Historija umjetnosti II P2 + V1 4
III semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Osnove dizajna III P3 + V3 5
Dizajnersko crtanje I P3 + V3 6
Materijali i procesi III P2 + V2 4
Historija umjetnosti III P2 + V1 4
Modelovanje I P1 + V2 3
Estetika P1 + V1 2
Dizajn potpomognut računarom (CAD) P1 + V1 2
+ IZBORNI PREDMETI
Studenti su obavezni odabrati DVA izborna predmeta iz ponuđene liste predmeta:
Večernji akt I P1 + V1 2
Likovna forma I P1 + V1 2
Uvod u vremenski zasnopvanu multimedijalnu kreaciju I P1 + V1 2
Kaligrafija I P1 + V1 2
Engleski jezik I P1 + V1 2
IV semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Osnove dizajna IV P3 + V3 5
Dizajnersko crtanje II P3 + V3 6
Materijali i procesi IV P2 + V2 4
Historija umjetnosti IV P2 + V1 4
Modelovanje II P1 + V2 3
Ergonomija P1 + V1 2
Materijali, dekoracije, aplikacije i manuelne tehnike izrade I P1 + V1 2
+ IZBORNI PREDMETI
Studenti su obavezni odabrati DVA izborna predmeta iz ponuđene liste predmeta:
Večernji akt II P1 + V1 2
Likovna forma II P1 + V1 2
Uvod u vremenski zasnovanu multimedijalnu kreaciju II P1 + V1 2
Kaligrafija II P1 + V1 2
Engleski jezik II P1 + V1 2
V semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Industrijsko oblikovanje I P3 + V5 7
Unikatno oblikovanje I P3 + V5 7
Razvoj oblikovanja I P2 + V1 4
Historija umjetnosti XX vijek I P2 + V1 4
Marketing I P1 + V1 2
Sociologija dizajna P1 + V1 2
+ IZBORNI PREDMETI
Studenti su obavezni odabrati DVA izborna predmeta iz ponuđene liste predmeta:
Uvod u interaktivnu multimediju I P1 + V1 2
Vizuelne komunikacije I P1 + V1 2
Dizajnersko crtanje III P1 + V1 2
Slikanje I P1 + V1 2
Večernji akt III P1 + V1 2
VI semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Industrijsko oblikovanje II P3 + V5 7
Unikatno oblikovanje II P3 + V5 7
Razvoj oblikovanja II P2 + V1 4
Historija umjetnosti XX vijek II P2 + V1 4
Marketing II P1 + V1 2
Osnove oblikovanje prostora P1 + V1 2
+ IZBORNI PREDMETI
Studenti su obavezni odabrati DVA izborna predmeta iz ponuđene liste predmeta:
Uvod u interaktivnu multimediju II P1 + V1 2
Vizuelne komunikacije II P1 + V1 2
Dizajnersko crtanje IV P1 + V1 2
Slikanje II P1 + V1 2
Materijali, dekoracije, aplikacije i manuelne tehnike izrade II P1 + V1 2
Večernji akt IV P1 + V1 2
VII semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Industrijsko oblikovanje III P3 + V6 8
Unikatno oblikovanje III P3 + V6 8
Razvoj oblikovanja III P2 + V1 4
Tehnologije održivog dizajna I P2 + V1 4
Industrijska estetika I P1 + V1 2
+ IZBORNI PREDMETI
Studenti su obavezni odabrati DVA izborna predmeta iz ponuđene liste predmeta:
Historija umjetnosti – savremena BiH umjetnost I P1 + V1 2
Grafika – serigrafija I P1 + V1 2
Prezentacioni crtež P1 + V1 2
Kiparstvo I P1 + V1 2
VIII semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
Industrijsko oblikovanje IV P2 + V2 4
Unikatno oblikovanje IV P2 + V2 4
Razvoj oblikovanja IV P2 + V1 4
Tehnologije održivog dizajna II P2 + V1 4
Industrijska estetika II P1 + V1 2
Završni rad P3 + V6 8
+ IZBORNI PREDMETI
Studenti su obavezni odabrati DVA izborna predmeta iz ponuđene liste predmeta:
Historija umjetnosti – savremena BiH umjetnost II P1 + V1 2
Grafika – serigrafija II P1 + V1 2
Tehnike analize proizvoda P1 + V1 2
Kiparstvo II P1 + V1 2

Trajanje programa: 2 semestara (1 godina)

Akademsko zvanje: Magistar likovne umjetnosti  – produkt dizajn

Diplomu izdaje: Univerzitet u Sarajevu

Struktura programa: 30 (E)CTS studijskih bodova u jednom semestru, odnosno 60 (E)CTS studijskih bodova tokom čitave akademske godine.

I semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
a) Industrijsko oblikovanje V / b) Unikatno oblikovanje V P2 + V6 7
Metodologija i metode teorije i historije umjetnosti P1 + V1 3
Razvoj oblikovanja V – savremene tendencije u dizajnu i arhitekturi P1 + V1 3
Priprema završnog rada P + V 15
+ IZBORNI PREDMET
Studenti su obavezni odabrati JEDAN izborni predmet iz ponuđene liste predmeta:
Fotografija – digitalna grafika I P1 + V 2
Razvoj oblikovanja – dizajn i arhitektura P1 + V 2
Industrijsko oblikovanje P1 + V 2
Savremene tendencije u teoriji i historiji umjetnosti P1 + V 2
Vizuelne komunikacije P1 + V 2
Postobjektna umjetnost P1 + V 2
II semestar
Naziv predmeta Broj časova ECTS
a) Industrijsko oblikovanje VI / b) Unikatno oblikovanje VI P2 + V6 7
Teorija vizuelnih umjetnosti i vizuelne kulture P1 + V1 3
Razvoj oblikovanja VI – savremene komunikacije i dizajn P1 + V1 3
Završni rad P + V 15
+ IZBORNI PREDMET
Studenti su obavezni odabrati JEDAN izborni predmet iz ponuđene liste predmeta:
Fotografija – digitalna grafika II P1 + V 2
Razvoj oblikovanja – savremene komunikacije i dizajn P1 + V 2
Industrijsko oblikovanje – drvo u industrijskom oblikovanju P1 + V 2
Savremene tendencije u umjetnosti BiH i na regionalnoj sceni P1 + V 2
Vizuelne komunikacije i primjenjeni dizajn P1 + V 2
Estetika statične i pokretne tehno-slike (fotografija, filmska slika, videografska slika, sintetička ili numerička slika) P1 + V 2

U izradi.

ŠEF ODSJEKA

s.popovac@alu.unsa.ba

AKADEMSKO OSOBLJE

a.djelilovic@alu.unsa.ba

s.hrisafovic@alu.unsa.ba

j.mujkic@alu.unsa.ba

e.salihovic@alu.unsa.ba

s.teskeredzic@alu.unsa.ba

n.perkovic@alu.unsa.ba

t.rizvanovic@alu.unsa.ba

d.secerbajtarevic@alu.unsa.ba

Asim Đelilović

Asim Đelilović je rođen u Vitezu 1964. godine. Diplomirao je 1991., a magistrirao 2004. godine u klasi prof. Zlatka Ugljena na Odsjeku za produkt dizajn Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu.

Na Akademiji likovnih umjetnosti je angažovan na Odsjeku za produkt dizajn: –  kao asistent (1999), – viši asistent (2004), – docent (2009). – vanredni profesor (2014).

U zvanje redovnog profesora na predmetima Crtanje 1 i 2, Dizajnersko crtanje 1-4, i Prezentacioni crtež (izborni predmet) izabran je januara 2020. godine.

Obavljao je dužnost šefa Odsjeka za produkt dizajn 2014/15 školske godine. U periodu od juna 2006. do oktobra 2010. godine vršio je dužnost predsjednika umjetničkog savjeta ULUPUBIH-a (Udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera Bosne i Hercegovine) – strukovnog udruženja koje okuplja dizajnere i primijenjene umjetnike s prostora čitave Bosne i Hercegovine. ULUPUBIH je član međunarodnih strukovnih organizacija iz ove oblasti ICSID-a i ICOGRAD-a.

Bio je član žirija za dodjelu strukovnih nagrada (Collegium artisticum 2019 – za oblast dizajna), član programskog odbora  nekoliko strukovnih manifestacija (Sarajevo Green Design Festival 2009/2010, SarajevOFuture 2019) i recenzent (ICOMOS 2019).

Dobitnik je nekoliko nagrada Collegium artisticum iz oblasti grafičkog dizajna kao i nagrade Grand Prix Collegium artisticum za 2005. godinu.

U svom pedagoškom radu ostvario je i međunarodnu saradnju sa univerzitetima u Beču – Akademie für Kunstangevante, klase Paola Pive i Boreka Sipeka (2001), te univerzitetom u Ljubljani – Fakulteta z arhitekturo, predmet koji vodi Doc. dr. Peter Marolt (2003, 2010), te Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, predmeti Crtanje i Plastično oblikovanje (doc. Ana Martina Bakić, 2017).

Član je Konsultativnog komiteta međunarodne umjetničke platforme Tabularasa Transnational Art sa sjedištem u Istanbulu koja okuplja preko 40 umjetnika iz 27 zemalja ( http://tabularasa-art.com/consultative comitee ).

Njegov umjetnički rad je javan i dostupan na web adresi: (www.asimartworks.com).

Osnivač je Muzeja u egzilu (www.museuminexile.com) – platforme za dokumentiranje i promociju dizajna u Bosni i Hercegovini 2015. godine.

Objavio je nekoliko knjiga među kojima i: Dizajnerski crtež i likovne interpretacije, Mas media Sarajevo, 2013. (prvo izdanje); te drugo dopunjeno izdanje iste knjige septembra 2020. (https://issuu.com/asimdjelilovic/docs/dizajnerskicrtez2020), kao i, Dizajnerski crtež u digitalnom okruženju, Crtanje, slikanje, modeliranje (Drawing, Painting, Sculpting), eBook (https://issuu.com/asimdjelilovic/docs/asim_digitalno_-_2019.), 2019.

Kao kurator organizirao je izložbu radova Miltona Glasera iz fundusa Muzeja u egzilu u Umjetničkoj galeriji BiH, u Sarajevu (5 – 29. februar 2020.), kao i izložbu Čedomira Kostovića (6-29. oktobar 2022.).

Njegov rad uvršten je i u knjigu: Liz McQuiston, Protest! – A History of Social and Political Protest Graphic, Princeton University Press, New Jersey, 2019.

Radovi ovog autora se nalaze u kolekcijama: Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine Sarajevo, Zavičajni muzej Travnik, Museo Sperimentale d'Arte Contemporanea (MU.SP.A.C) L'Aquila (Italia), te privatnim kolekcijama u Evropi (Austrija, Slovenija, Srbija, Turska), Sjedinjenim Američkim Državama i Japanu.

ODSJECI

Srđa Hrisafović

Prof. Mr. SRĐA HRISAFOVIĆ; DIA; MBS.
Preko 30 godina predavačko-istraživačkog rada na univerzitetima Evrope, USA i Novog Zelanda u oblastima: arhitekture i dizajna svjetla, održivog dizajna i energetske efikasnosti.
Preko 30 godina u profesiji arhitekture, urbanističkog projektovanja i osvjetljenja. Odgovorni projektant na velikom broju izvedenih arhitektonsko-urbanističkih projekata i projekata iluminacije. Publikovao veči broj značajnih akademskih članaka i konferencijskih referata.
Savjetnik i ekspert lokalne vlade za pitanja zaštite čovjekove okoline.

Specijalističke ekspertize: Svjetlo u arhitekturi i dizajnu

Akademske i profesionalne kvalifikacije:
Master of Building Science (MBS),
The School of Architecture, University of Southern California, Los Angeles, USA
Svjetlo u arhitektonskom projektovanju

1987 Diploma u arhitekturi (DIA),
Kunstakademiets Arkitektskole, Byggeteknik institute, Kobenhaven, Denmark
Pasivna solarna arhitektura

1980 Diplomirani inžinjer arhitekture (Dipl. Ing. Arh.)
Arhitektonski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, BiH

Trenutne pozicije:
Prodekan; Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo
Arhitekta; Dizajn svjetla; studio Lightartpro https://www.lightartpro.com/
Profesor; Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo; Odsjek Produkt dizajn

Trenutne predavačke obaveze:
Akademija likovnih umjetnosti, Odsjek za produkt dizajn, Univerzitet u Sarajevu, B&H
Predmeti: Svjetlo u dizajnu; Materijali i procesi; Tehnologije održivog dizajna

Istraživački projekti:
Svjetlo u dizajnu: Energetska efikasnost za gradsku rasvjetu

ODSJECI

Jasna Mujkić

Rođena u Cazinu (Bosna i Hercegovina). Studij produkt dizajna i postdiplomski studij završila na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. Diplomirala u klasi profesora Zdenka Praskača 1999.g. Magistarski rad na temu „Dizajn namještaja- Fleksibilnost u stanovanju, fragmenti preostale slobode“ odbranila 2008. g. pod mentorstvom prof. Zlatka Ugljena i prof.dr. Fehima Hadžimuhamedovića.

Od oktobra 1999.g. zaposlena na Akademiji likovnih umjetnosti, kao asistent, na predmetima Industrijsko oblikovanje, Unikatno oblikovanje i Teorija prostora. U periodu od 1999.g. do 2003.g. radi kao asistent na sva tri predmeta. Od oktobra 2003.g. radi kao asistent na predmetu Industrijsko oblikovanje. Na istom predmetu je izabrana u zvanje višeg asistenta, docenta i 2016.g. u zvanje vanrednog profesora. U periodu od 2011. do 2013.g. obavljala je dužnost šefa Odsjeka za produkt dizajn.

Autor je Udžbenika za likovnu kulturu od I- IV razreda osnovne škole, te Udžbenika za likovnu kulturu od I-V razreda devetogodišnje osnovne škole i Udžbenika za likovnu kulturu za IX razred devetogodišnje osnovne škole, zvanično odobrenih od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za upotrebu u školama u Bosni i Hercegovini. Radove izlagala na brojnim međunarodnim selektivnim izložbama dizajna.

Značajnije izložbe:
2015 Izložba dizajnerskih projekata za firmu Rukotvorine/Zanat, Imm Cologne – Pure Village, Imm Cologne 19-25.01.2015
2013 The Next Wave: Industrial Design Innovation in the 21st Century, Washington DC, izložba dizajnerskih projekata
2012 ICFF New York 2012, Manulution, Izložba dizajnerskih projekata za Rukotvorine/Manulution, New York, U.S.A.
2012 Pure Village, IMM Cologne, Izložba dizajnerskih projekata za Rukotvorine/Manulution, Koeln, Njemačka
2012 Boulevard of Innovations, izložba dobitnika Interior Innovation Award 2012, IMM Cologne, Koeln, Njemačka
2011 COULEUR LOCALE – The Colours Of Europe In Objects, Identitet evropskih zemalja predstavljen kroz dizajnerske projekte, Budapest DesignWeek, Budimpešta, Mađarska
2011 ICFF New York 2011, Manulution, Izložba dizajnerskih projekata za Rukotvorine/Manulution, New York, U.S.A.
2011 BiH paviljon, IMM Cologne 2011, Izložba dizajnerskih projekata za Rukotvorine/Manulution, Konjic i Arteco, Tešanj
2007 Jasna Mujkić, Field Armchaire, Salone Satellite 2007, Samostalno predstavljanje dizajnera na Međunarodnom sajmu namještaja u Milanu, avangardni salon za mlade dizajnere

Dobitnik je međunarodne nagrade „Interior Innovation Award – IMM 2012“, Koeln, Njemačka.

ODSJECI

Nataša Perković

Nataša Perković je produkt dizajnerica iz Sarajeva. Diplomirala je i magistrirala na Odsjeku produkt dizajn na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, gdje je i angažovana na predmetu Unikatno oblikovanje, koji je osnovao akademik i profesor emeritus Zlatko Ugljen i vodio zajedno sa profesoricom emeritom Ognjenkom Finci.

Prve profesionalne korake Nataša Perković napravila je u agenciji The Partners u Londonu, te u fondaciji Cittadellarte – Fondazione Pistoletto u Italiji. Sarađivala je institutom za dizajn Royal College of Art Helen Hamlyn Centre for Design u Londonu. Stručno se usavršavala na institutu za dizajn Kyoto Design Lab, Kyoto Institute of Technology u Kjotu.

U okviru svoje prakse Studio Nataša Perković sarađuje s proizvođačima iz Bosne i Hercegovine i regije. Izlagala je na brojnim međunarodnim izložbama i sajmovima. Njeni su proizvodi okrunjeni brojnim međunarodnim i domaćim nagradama, a izdvajaju se: Red Dot Design Award, pet ICONIC Interior Innovation Award, German Design Award Special Mention, Grand Prix za produkt dizajn BIG SEE, Nagrada za produkt dizajn BIG SEE, Nagrada za dizajn u drvetu BIG SEE,  Zlatni ključ Sajma nameštaja u Beogradu, Grand Prix za dizajn namještaja Balkanskog arhitektonskog bijenala, Grand Prix Collegium Artisticum, D&AD Best New Blood.

Nastoji razvijati proizvode visoke estetske vrijednosti, te ih realizovati na inovativan i održiv način. Njeguje suzdržan likovni iskaz koji ne podliježe trendu, u nadi da će ljudi uživati u njenim proizvodima dugi niz godina. Kolekcija trpezarijskog namještaja Elle koju je Nataša Perković razvila za GoEs (bivši MS & Wood) najnagrađivaniji je dizajnerski proizvod u Bosni i Hercegovini.

Portret: Haris Adžem

ODSJECI