Konkurs za izbor i prijem u radni odnos akademskog osoblja

Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju - prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo broj: 42/13), člana 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu i Odluke nastavno-umjetničkog vijeća broj: 03-668.2/14 od 17.12.2014. godine, Odluke o davanju saglasnosti Senata broj:01-518/15 od 28.1.2015. godine, Akade­mija likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu

raspisuje

                                     KONKURS

za izbor i prijem u radni odnos akademskog osoblja

1.    Nastavnik (sva zvanja) na oblast Crtanje (predmeti: Crtanje I-IV),

Odsjek grafički dizajn.................................................................................................1 izvršilac

2.    Nastavnik (sva zvanja) na oblast Produkt dizajn (predmeti: Osnovi dizajna I-IV), Odsjek produkt dizajn.....................................................................................................................1 izvršilac

Uslovi za izbor u umjetničko-nastavna zvanja utvrđeni su u članu 90. Zakona o visokom obrazovanju - pre­čišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo broj: 42/13).

Pri java na konkurs: Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti:

-    Diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi (original ili ovjerenu fotokopiju),

-    Dokaze o referencama za izbor (posebna priznanja, nagrade, katalog...),

-    CV i biografiju (u printanoj i elektronskoj formi),

-    Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena fotokopija),

-    Rodni list (original ili ovjerena fotokopija).

konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave slati na adresu: Akademija likovnih umjetnos­ti u Sarajevu, Obala Maka Dizdara broj 3 (sa naznakom "Prijava na konkurs za izbor akademskog osoblja i naznakom rednog broja pozicije na koju kandidat konkuriše") ili dostaviti lično na protokol Akademije li­kovnih umjetnosti u Sarajevu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

                                                                                                        Dekan

                                                                                                     prof. Amela Hadžimejlić - Kečo, s. r