Obavještenja Oglasi

Univerzitet u Sarajevu objavljuje Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu u školskoj 2012/2013. godini (dokument u .pdf formatu u prilogu).

Na osnovu članova  104., 116. Zakona o visokom obrazovanju ( „ Sl. novine Kantona Sarajevo,br.

Na osnovu Konkursa Univerziteta u  Sarajevu  za upis studenata u I godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 201

Na osnovu Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu br: 02-34-931/11 od 19. 12. 2011. godine, Odbor za koordinaciju i praćenje implementacije ljudskih resursa Univerziteta u Sarajevu objavljuje P O Z I V za učešće u programu cjeloživotnog učenja administracije Univerziteta u Sarajevu za 2011/2012.