Obavještenja oglasi

Na osnovu Konkursa Univerziteta u  Sarajevu  za upis studenata u I godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 201

Na osnovu Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu br: 02-34-931/11 od 19. 12. 2011. godine, Odbor za koordinaciju i praćenje implementacije ljudskih resursa Univerziteta u Sarajevu objavljuje P O Z I V za učešće u programu cjeloživotnog učenja administracije Univerziteta u Sarajevu za 2011/2012.

Na osnovu člana 94.,103., i 104. Zakona o visokom obrazovanju ( Prečišćeni tekst „ Sl. novine br. 22/10) , člana 159.Pravila Akademije likovnih umjetnosti ,Odluke Nastavno-umjetničkog vijeća br: 0303-51-2/12,  i Odluke Upravnog odbora ALU, br.0303-49-12/12, od 24.02.2012. godine , Akademija  likovnih umjetnosti Sarajevo

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
SARAJEVO

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
SARAJEVO
Obala Maka Dizdara 3