KONTAKTI

Javni oglas/konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na osnovu odluke Dekana Akademije likovnih umjetnosti  Sarajevo broj 03-883/18 od 05.09.2018.godine,Pravilnika o radu Akademije likovnih umjetnosti , Pravilnika o organizaciji stručnih, administrativnih i pomoćnih poslova, Saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-23512-43/18 od 31.05.2018. godine, Akademija likovnih umjernosti  Univerziteta u Sarajevu, raspisuje

Javni oglas/konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Spremačica– Služba za tehničko održavanje, obezbjeđenje i održavanje čistoće/ 1 izvršilac.

Pored Zakonom propisanih opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidat treba da ispunjava i slijedeće uslove:

–        NK , završena osnovna škola,

–        Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

Uz prijavu kandidati trebaju da dostave slijedeću dokumentaciju  (u originalu ili ovjerenoj  fotokopiji)

Biografija,

Odgovarajuća diploma o školskoj spremi,

Uvjerenje o državljanstvu,

Rodni list,

Potvrda o radnom iskustvu.

Napomena sa prijavljenim kandidatima koji uđu u uži izbor će se obaviti usmeni interviju.

Prioritet u zapošljavanju imaju lica  utvrđena u članu 23.Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 45/12 i 26/14).

O rezultatima konkursa kandidati će biti obavješteni pisanim putem .Sa izabranim kandidatom zaključiti će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme sa probnim radom od tri mjeseca.

Kandidat koji bude izabran dužn je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti  i sanitarnu knjižicu.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

D e k a n

Prof. mr. Marina Finci

    Konkurs je objavljen: