KONTAKTI

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos – Šef službe za opće poslove i tehničke poslove

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 26/16 i 89/18), čl. 3. stav
(1), 6, 7, 9, 12. stav (2) i 19. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji
Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 19/21 i 10/22), čl. 12. stav (3) i 13.
Jedinstvenog pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu (broj: 02-89/19 od 19.09.2019. godine),
Odluke Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti za popunjavanje radnih mjesta na
organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu (broj:02-04-16944-24/22 od 21.04.2022.godine) i
Odluke o potrebi zapošljavanja i prijema radnika u radni odnos broj 03-621/22. godine od
17.11.2022.g. Univerzitet u Sarajevu- Akademija likovnih umjetnosti , raspisuje

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos

Naziv radnog mjesta:
Šef službe za opće poslove i tehničke poslove
, jedan izvršilac, na neodređeno vrijeme- uz probni rad
od 3 mjeseca

Detaljnije o konkursu možete pogledati ovdje: