KONTAKTI

Konkurs za izbor akademskog osoblja – Docent za Oblast grafički dizajn

Na osnovu  člana 103. Stav (1) Zakona o visokom obrazovanju,Odluke vijeća Akademije likovnih umjetnosti broj; 03-347.6/19 od  10.04.2019. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu  o davanju saglasnosti   za raspisivanje konkursa, broj 01 -12-10/19 od 06.05.2019. godine, Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu

r a s p i s u j e

Konkurs za izbor akademskog osoblja i

prijem u radni  odnos sa punim radnim vremenom

–        Docent  za Oblast grafički dizajn,  1 izvršilac.

Detalje konkursa možete pogledati ovdje:

Konkurs je objavljen: