KONTAKTI

Konkurs za izbor akademskog osoblja – redovni profesor na oblast Produkt dizajn

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

Na osnovu člana 103. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju, (“Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17, 35/20 i 40/20), Odluke Vijeća Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu broj: 03-616.3/20 od 28.l0.2020. godine, te saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-25-49/20 od 26.11.2020. godine, Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu dana 04.12.2020. godine raspisuje

KONKURS

za izbor akademskog osoblja

Raspisuje se Konkurs za izbor nastavnika u zvanje redovni profesor (puno radno vrijeme) na oblast:

1.      PRODUKT DIZAJN – 1 (jedan) izvršilac

U skladu s članom 4. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo broj: 40/20) uslovi za izbor u nastavnoumjetnička zvanja su sljedeći:  Redovni profesor:

Završen drugi ciklus studija ili VII stepen po predbolonjskom sistemu studija, proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, tri javno predstavljena oblika umjetničkog stvaralaštva koji su značajno doprinjeli razvoju kulture i umjetnosti i doprinos podizanju nastavnog i umjetničkog kadra.

Kandidati su uz prijavu na konkurs dužni dostaviti:

–          biografiju (u pisanoj i elektronskoj formi);

–          Ovjerene kopije diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi ili Rješenja o priznavanju visokoškolske kvalifikacije, ako je stečena u inostranstvu;

–          potvrdu o provedenom najmanje jednom izbornom periodu u zvanju vanredni profesor;

–          spisak javno predstavljenih oblika umjetničkog stvaralaštva (u pisanoj i elektronskoj formi), kao i same radove (portofolio) iz oblasti za koju se vrši izbor;

–          dokaz o doprinosu podizanju nastavnog i umjetničkog kadra (uspjeh u napredovanju nastavno- umjetničkog akademskog osoblja i umjetnika putem mentorstva u nastavnom radu i umjetničkim projektima).

Prijave sa dokumentacijom podnose se lično putem protokola ili putem pošte na adresu:

Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Ul. Obala Maka Dizdara br. 3 (sa naznakom za Konkurs za izbor akademskog osoblja). Za dodatne informacije kanditati se mogu obratiti putem telefona na broj; +387 33 210 369.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Priložena dokumentacija po Konkursu se ne vraća.

    Konkurs je objavljen: