KONTAKTI

KONKURS za izbor dekana Akademije likovnih umjetnost za mandatni period 2023 – 2027

U skladu sa članom 69. 70. i 72. Zakona o visokom obrazovanju (Sl. Novine K. Sarajevo br: 36/22) članom 104. stav (2), 107. stav (1), 110. i 111. st. (1), (2) i (3) Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine) i Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu- Akademije likovnih umjetnosti broj: 03-106.2/23 od 30.03.2023. godine, Univerzitet u Sarajevu-Akademija likovnih umjetnosti , o b j a v lj u j e

JAVNI KONKURS

za izbor dekana (rukovodioca organizacione jedinice)

Univerzitet u Sarajevu -Akademije likovnih umjetnosti

 za mandatni period 2023 – 2027.

Detaljnije o konkursu možete pogledati ovdje: