KONTAKTI

KONKURS za izbor i prijem u radni odnos – Docent za oblast Estetika

Na osnovu Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu -Akademije likovnih umjetnosti broj: 03041.2/22
od 12.01.2022.godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-1-34/22 od 26.01.2022.godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
raspisuje
KONKURS
za izbor i prijem u radni odnos akademskog osoblja/puno radno vrijeme kako slijedi:

1. Docent za oblast Estetika ( 1 izvršilac )

USLOVI:
Kandidati treba da ispunjavaju uslove iz člana 96. stav 1. tačka d) Zakona o visokom obrazovanju
Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), i člana
194.stav 1. Statuta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine.

Detaljnije o konkursu možete pogledati ovdje: