KONTAKTI

Konkurs za izbor u akademska zvanja

Na osnovu članova 94, 103, i 104. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo br. 43/08) i člana 157, a u vezi sa članom 162. Pravila, Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu,

r a s p i s u j e

K O N K U R S

za izbor u akademsko zvanje – sva zvanja (nastavna)

za oblasti – predmete

 

1. Slikanje – Crtanje – Nastavnički odsjek    “        1

2. Crtanje – Slikanje –  Nastavnički odsjek   “        1

3. Grafika  – Crtanje –  Odsjek grafika     “        1

4. Večernji akt – Kreativni crtež akta      “        1

5. Likovna tehnologija (Grafičke tehnologije i Tehnologija zidnog slikarstva)     “        1

6. Likovna tehnologija (Slikarske i Kiparske tehnolog. Tehnologija – anatomija artefakata)    “        1

7. Grafički dizajn – Uvod u grafički dizajn, Tipografsko oblikovanje i Grafika knjige (Odsjek grafički dizajn)    “        1

Uslovi za izbor u akademska zvanja utvrđeni su Zakonom o visokom obrazovanju i Pravilima Akademije.
Uz prijavu se prilažu: diploma, biografija, kao i dokazi o referencama za izbor.
U prijavi naznačiti akademsko zvanje za čiji izbor se konkuriše.
Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.
Prijave slati na adresu Akademije: Obala Maka Dizdara 3, Sarajevo

    Konkurs je objavljen: