KONTAKTI

Konkurs za upis u I godinu drugog (II) ciklusa studija Akademije likovnih umjetnosti za studijsku 2022/23. godinu za studijske programe na kojima je predviđeno polaganje PRIJEMNOG ISPITA

Konkurs za upis u I godinu drugog ciklusa studija Akademije likovnih umjetnosti za studijsku 2022/23. godinu za studijske programe na kojima je predviđeno polaganje PRIJEMNOG ISPITA  

Univerzitet u Sarajevu o b j a v l j u j e Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2022/2023. godini 

Konkurs se nalazi na sljedećem linku: http://www.unsa.ba/index.php/novosti/konkurs-za-upis-studenata-na-univerzitet-u-sarajevu-za-akademsku-20222023-godinu

Broj slobodnih mjesta po odsjecima možete pogledati u dokumentu u prilogu.  

Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija za studijske programe na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita provodi se isključivo ONLINE putem Informacionog sistema eUNSA od 29.08. do 23.09.2022. godine 

Prijavni rokovi se zatvaraju na navedene datume u 16:00 sati 

Sve informacije o upisu dostupne su u sekciji Vodič za upis na www.upis.unsa.ba

Strani državljani (svi koji nisu držvaljani država nastalih nakon raspada SFRJ) vrše registraciju na www.upis.unsa.ba ali dokumente predaju u Studentsku službu Akademije likovnih umjetnosti do 23.09.2022. godine.  

Razgovor kandidata sa Komisijom za prijem studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija po odsjecima (obrazloženje predložene teme  individualnog istraživačkog rada) održat će se u petak, 30.09.2022. godine u 10 sati na Akademiji likovnih umjetnosti, Obala Maka Dizdara 3. 

DOKUMENTI 

Uz dokumente potrebne za online prijavu navedene u Konkursu za upis studenata, član 16., potrebno uploadovati i 

Dokaz o izvršenoj uplati u iznosu od 40,00 KM
Svrha uplate: Prijemni ispit – Akademija likovnih umjetnosti i naznačiti odsjek na koji aplicirate 
Primalac: Depozitni račun Kantona Sarajevo 
Račun broj: 141 196 53200084 75 
Budžetska organizacija: 3502002 
Općina: 077 
Vrsta prihoda: 722429 
Poziv na broj: 0000000015 

Za svaki Odsjek na koji aplicirate je potrebno uplatiti 40,00 KM za prijemni ispit 

Za prijavu na Konkurs za upis u prvu godinu studija kandidat je dužan pored dokumenata koji su propisani Konkursom za upis studenata (član 16.)  predati i: 

-        Prijedlog teme individualnog istraživačkog rada za II ciklus studija /formular preuzimate u dokumentu u prilogu i dostavljate ga na email studentska@alu.unsa.ba do 23.09. 2022.godine/, 
-        najmanje 10 vlastitih radova iz oblasti na koju se kandidat prijavljuje do 23.09.2022. godine u Studentsku službu Akademije likovnih umjetnosti.  

 

Preduvjeti za upis na fotografiju: 

-        autorski tematski ciklus od 8-12 radova koji reprezentativno predstavlja kreativno djelovanje kandidata. 
-        maketu fotografske publikacije (knjige) na slobodno odabranu tematsku cjelinu, (obim: 16-24 stranice). 
-        set od 8-20 fotografija različitog i slobodnog tematskog sadržaja (fotografije koje se razlikuju od fotografija predanih u prethodnom setu – tačka 1 i 2). 

Pravo učešća na Konkursu, pod jednakim uslovima, imaju državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani sa završenim prvim ciklusom studija Akademije likovnih umjetnosti ili srodnog fakulteta,  koji se vrednuje sa najmanje  240(E)CTS studijskih bodova, kao i kandidati koji su završili studij po predbolonjskim nastavnim planovima i programima u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su prvi ciklus, odnosno predbolonjski studij završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno adekvatno obrazovanje za nastavak školovanja. 

 

Detalje o nostrifikaciju možete naći na linku u nastavku: https://alu.unsa.ba/content/ekvivalencija-i-nostrifikacija-diploma   

 
PRIJEMNI ISPIT obavlja komisija koju imenuje Vijeće Akademije, a sastoji se od: 

ocjene priloženih radova,   

vrednovanja rezultata prethodnog ciklusa studija (prosjek ocjena) i 

razgovora sa kandidatom (obrazloženje predložene teme  individualnog istraživačkog rada).  

U izbor ne mogu ući kandidati koji na prijemnom ispitu nisu ostvarili najmanje 14 bodova, odnosno oni kandidati koji su iz jednog ili više zadataka dobili ocjenu 5 (pet).  

Odsjeci na kojima se realizuje upis na drugi ciklus studija su: 

  • Nastavnički odsjek 
  • Odsjek slikarstvo 
  • Odsjek kipaastvo 
  • Odsjek grafika 
  • Odsjek grafički dizajn 
  • Odsjek Produkt dizajn 

Detaljnije informacije o Kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu u studijskoj 2022/2023. godini možete naći u dokumentu u prilogu 

Sve dodatne informacije:  

Tel: 00387 33 210 – 369 

E-mail:  studentska@alu.unsa.ba 

    Konkurs je objavljen: