Obavještenja oglasi

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
SARAJEVO

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
SARAJEVO
Obala Maka Dizdara 3

 

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Obala Maka Dizdara 3
S A R A J E V O

Na osnovu članova 94, 103, i 104. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo br. 43/08) i člana 157, a u vezi sa članom 162. Pravila, Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu,

r a s p i s u j e