Obavještenja

Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona Tuzla organizator je i producent kulturne manifestacije 9.

                                &nbsp

Na osnovu odredaba Zakona o visokom obrazovanju – prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo“, br.: 42/13, 13/15 i 40/15), odredaba Statuta Univerziteta u Sarajevu,  Odluke  Vije