KONTAKTI

INSAM Journal No. 11, Nela Hasanbegović – Razvoj digitalnih kompetencija i njihov uticaj na inovativne pristupe u nastavnoj praksi studenata/tica ALU UNSA

U jedanaestom broju časopisa INSAM, svoj doprinos kroz realizaciju istraživanja, pilotiranje kurikulumom iskazanih preporuka i u konačnici izradom članka dala je Nela Hasanbegović (ALU UNSA). Člankom pod naslovom Razvoj digitalnih kompetencija i njihov uticaj na inovativne pristupe u nastavnoj praksi studenata i studentica Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu (str. 110 – 129.), su prikazani impakti razvoja novih tehnologija, koje imaju značajan utjecaj na mnoge umjetničke oblasti, čiji se procesi rada redefiniraju, a digitalni alati u susretu s onim analognim, uz opće zakonitosti postaju nastavak kreatorove ruke. Cilj istraživanja jeste utvrđivanje mogućnosti primjene digitalnih i analognih alata u nastavi likovne kulture. Istraživanje je provedeno među studentima i studenticama, s kojim se željelo utvrditi u kojoj mjeri su digitalni i analogni alati podesni za određeno likovno oblikovanje, te koje su metodičke specifičnosti realizacije takvih nastavnih časova. Utjecaj istraživanja se ogleda u osnaživanju izlaznih kompetencija studenata i studentica, njihovoj pripremi za samostalnu djelatnost u osnovnom odgojno-obrazovnom kontekstu. Digitalni i analogni alati uz primjenu općih zakonitosti likovnog jezika, imat će osnažujući učinak na studente i studentice buduće nastavnike i nastavnice, ali i na krajnje korisnike stečenog znanja, odnosno na učenike i učenice osnovnih škola u Kantonu Sarajevo. Upotreba digitalnih i analognih alata u svrhu kreiranja likovnog rješenja će svim polaznicima i polaznicama projektnih aktivnosti omogućiti širok raspon kreativnih vještina i proširivanje izlaznih digitalnih kompetencija, te lakše oblikovanje i izgradnju osobnog likovnog rukopisa. Rezultati istraživanja mogu biti stvarni poticaj za osavremenjivanje programa univerzitetskog obrazovanja, programa cjeloživotnog usavršavanja nastavnika i nastavnica Likovne kulture, te aktuelne i buduće nastavne prakse, koje u prvom planu žele odgovoriti na izazove društvenih stremljenja.

Kompletan INSAM Journal No. 11 dostupan je na:
Riječi redakcije o usmjerenju i značaju časopisa: “INSAM Journal of Contemporary Music, Art and Technology je međunarodni recenzirani naučni časopis posvećen savremenoj umjetničkoj muzici, vizuelnim i izvođačkim umjetnostima i njihovoj relaciji sa tehnologijom. U periodu od pet godina kontinuiranog publiciranja, INSAM Journal stvorio je prostor za predstavljanje novih istraživanja transdisciplinarnog tipa usmjerenih na sagledavanje različitih aspekata u tokovima savremenog svijeta i dostigao internacionalni domet.”