KONTAKTI

Javni konkurs za izbor dekana Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu

Na osnovu člana 126. Zakona o visokom obrazovanju – prečišćeni tekst (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 42/13), članova 97. i 98. Statuta Univerziteta u Sarajevu, te Odluke Nastavno-umjetničkog vijeća broj 03-50.2/15 od 28. 1.2015. godine, Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu objavljuje

                             JAVNI KONKURS

ZA IZBOR DEKANA AKADEMIJE LIKOVNIH UMJETNOSTI U SARAJEVU

Dekan Akademije bira se na mandatni period od četiri godine sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.

Kandidat za dekana mora ispunjavati slijedeće uslove:

–    da je državljanin Bosne i Hercegovine,

–    da je u radnom odnosu u punom radnom vremenu na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu,

–    da je izabran u zvanje redovnog ili vanrednog profesora na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu,

–    da nije član Upravnog odbora Univerziteta,

–    da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg ni­voa.

Kandidati uz prijavu trebaju priložiti:

1.    Biografiju (CV), datiranu i svojeručno potpisanu,

2.    Uvjerenje o državljanstvu,

3.    Opis umjetničkog/naučnog i stručnog rada,

4.     Program rada za mandatni period,

5.    Uvjerenje o radnom odnosu sa kretanjem u službi,

6.    Odluku o posljednjem izboru u akademsko zvanje,

7.    Potpisane i od nadležne općinske službe ovjerene izjave kojima kandidat potvrđuje:

–     Da nije član Upravnog odbora Univerziteta,

–     Da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo ko­jeg nivoa.

Tražena dokumentacija se prilaže u orginalu ili u ovjerenoj fotokopiji.

Konkurs se objavljuje u dnevnom listu “Oslobođenje”, web stranici Akademije i web stranici Univerziteta u Sarajevu. Rok za prijave je 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave se dostavljaju putem pošte na adresu Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu, Ul. Obala Maka Dizdara br. 3. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom “PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR DEKANA – ZA KOMISIJU”

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Dekan Amela Hadžimejlić – Kečo s. r.

    Konkurs je objavljen: