KONTAKTI

Javni oglas/Konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme – Spremačica

Po pribavljenoj saglasnosti  Vlade Kantona Sarajevo  broj; 02-05-33018-30/19 od 12.09.2019. godine i u skladu sa članom  6. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima , agencijama, direkcijama  i upravnim organizacijama , pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriju kantona, grada ili općine , u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači , kanton , grad ili općina , te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% kapitala ( Sl. novine KS br;9/19 ), Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu , objavljuje

 

JAVNI OGLAS/KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME

 

1.     Spremačica…………………………………………………………..1 Izvršilac

 

Pored općih uslova  utvrđenih Zakonom o radu FBiH ( Službene novine FBiH , br; 22/16 ) kandidati trebaju  ispunjavati i posebne uslove koji su propisani Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Akademije likovnih umjetnosti.

Detalje konkursa možete pogledati ovdje:

Konkurs je objavljen: