KONTAKTI

Javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga reprezentacije

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama (Sl.novine BiH 39/14) i na osnovu Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. Dio B ZJN, a na osnovu Integrisanog Plana javnih nabavki Univerziteta u Sarajevu za 2022.godinu, Univerzitet u Sarajevu – Akademija likovnih umjetnosti poziva zainteresovane ponuđače da dostavite ponudu.

Detaljnije o Javnom pozivu možete pogledati ovdje: