KONTAKTI

Konkurs/ natječaj za izbor u akademsko zvanje – Asistent za oblast Grafika

Na osnovu člana 103. stav (I) Zakona o visokom obrazovanju KS („Službene novine KS „

broj:33/l 7), Odluke Vijeća Akademije likovnih umjetnosti broj:03-490.3/20 od 18.09.2020.godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-21-223/20 od  30.09.2020.godine o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu,

raspisuje

K O N K U R S / N A T J E Č A J
za izbor u akademsko zvanje

1. Asistent za oblast Grafika ………………………………………….1 izvršilac/puno radno vrijeme

Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine, kanditati moraju ispunjavati i uslove za izbor u umjetničkonastavna zvanja, koji su utvrđeni članom 97 stav 1 , tačka a. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/17).

Detaljnije o konkursu možete pogledati ovdje:

Dokument je objavljen: