KONTAKTI

KONKURS za izbor akademskog osoblja, 12.3.2014.

Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju-Prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo broj: 42/13) , člana 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu i Odluke nastavno umjetničkog vijeća broj: 03-67.4 , Odluke o davanju saglasnosti Senata broj: 01-38-622/14. od 26.02.2014 godine,  Akademija  likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu

r  a s p i s u j e ,

K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja

 

Nastavnik /sva zvanja/ na predmetima

Metodika likovnog odgoja I-VI, Nastavnički odsjek ……………………………………. (1 izvršilac)

 

Uslovi za izbor u nastavnonaučna i umjetničkonastana  zvanja utvrđeni su u članovima 89 .i  90. Zakona o visokom obrazovanju-Prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo broj: 42/13).

Prijava na konkurs :   Uz prijavu na konkurs  potrebno je  dostaviti:

  • diplome o odgovarajućoj  stručnoj spremi ( original ili ovjerenu fotokopiju),
  • dokaze o referencama i uslovima  za izbor u skladu sa Zakonom,
  • biografiju- CV ,  sa hronološki naznačenim pregledom referenci za izbor ( u printanoj i    elektronskoj formi),
  • Uvjerenje o državljanstvu ( original ili ovjerena fotokopija ),
  • Rodni list ( original ili ovjerena fotokopija ).

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave slati na adresu: Akademija likovnih umjetnosti u  Sarajevu, Obala Maka Dizdara broj 3.( sa naznakom „ Prijava na  konkurs za izbor akademskog osoblja  i naznakom rednog broja  pozicije na koju  kandidat konkuriše “ ) ili  dostaviti lično u prostorije Sekretarijata .

 

Dekan, Prof. Amela Hadžimejlić- Kečo, s.r

Konkurs je objavljen: