KONTAKTI

KONKURS za izbor akademskog osoblja, 13.6.2014.

Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju-Prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo broj: 42/13) , člana 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu i Odluke nastavno umjetničkog vijeća broj: 03-222.3/14 od 29.04.2014. godine , Odluke nastavno umjetničkog vijeća broj: 03- 167.4/14 od 02.04.2014. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke NUV ALU broj: 03-167.4/14 od 02.04.2014. godinegodine, Odluke o davanju saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu na raspisivanje konkursa za izbor nastavnika u sva zvanja broj: 01-38-2196/14 od 04.06.2014. godine i Odluke o davanju saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu za raspisivanje konkursa za izbor višeg asistenta broj; 01-38-2196/14 od 04.06.2014.godine, Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu

r a s p i s u j e ,

K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja

 

Izbor nastavnika u sva zvanja na slijedećim oblastima/predmetima:

 

1. Nastavnik /sva zvanja / na oblasti Grafika i Crtanje, Odsjek grafika… ( 1 izvršilac )

2. Nastavnik sva zvanja /na oblast Kiparstvo, Odsjek kiparstvo… ( 1 izvršilac )

3. Nastavnik /sva zvanja / na oblasti Crtanje i Slikanje…( 2 izvršioca )

4. Nastavnik /sva zvanja / na predmetima Uvod u grafički dizajn I – IV , Odsjek grafički dizajn( 1 izvršilac )

5. Nastavnik /sva zvanja/ na predmetima ; Slikarska tehnologija I i II, Likovna tehnologija I i II, Grafička tehnologija , Tehnologija zidnog slikarstva…( 1 izvršilac )

 

Izbor višeg asistenta :

 

1.Viši asistent na predmetima : Unikatno oblikovanje I, II, II i IV …(1 izvršilac )

Uslovi za izbor u umjetničkonastavna zvanja utvrđeni su u članu 90. Zakona o visokom obrazovanju-Prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo broj: 42/13).

Prijava na konkurs : Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti:

  • diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi ( original ili ovjerenu fotokopiju),
  • dokaze o referencama i uslovima za izbor u skladu sa Zakonom,
  • biografiju- CV , sa hronološki naznačenim pregledom referenci za izbor ( u printanoj i elektronskoj formi),
  • Uvjerenje o državljanstvu ( original ili ovjerena fotokopija ),
  • Rodni list ( original ili ovjerena fotokopija ).

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave slati na adresu: Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu, Obala Maka Dizdara broj 3.( sa naznakom „ Prijava na konkurs za izbor akademskog osoblja i naznakom rednog broja pozicije na koju kandidat konkuriše “ ) ili dostaviti lično u prostorije Sekretarijata . Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

D e k a n

Prof.Amela Hadžimejlić-Kečo, s.r

Konkurs je objavljen: