KONTAKTI

KONKURS za izbor akademskog osoblja

Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju-Prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo broj: 42/13) , člana 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu i Odluke nastavno umjetničkog vijeća broj: 03-402/13, Odluke o davanju saglasnosti Senata broj: 01-38-275/14 od 29.01.2014. godine,  Akademija  likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu
r  a s p i s u j e ,

K O N K U R S
za izbor akademskog osoblja

1. Nastavnik /sva zvanja/ na oblasti ; Slikanje i Crtanje- Nastavnički odsjek (1 izvršilac),

2. Nastavnik / sva zvanja/ na  predmetima: Tipografija I-IV; Dizajn grafičkih medija I i II, Grafika knjige II;  Odsjek grafički dizajn (1 izvršilac),

3. Nastavnik /sva zvanja/ na predmetima; Crtanje I i II, Dizajnersko  crtanje I-IV, Prezentacioni  crtež; Odsjek produkt dizajn (1 izvršilac),

4. Nastavnik /sva zvanja/ na oblasti ;  Crtanje (Večernji akt ) i  Slikanje  (1 izvršilac),

5. Viši asistent na oblast Fotografija ; Odsjek grafički dizajn (1 izvršilac),

6. Viši asistent na predmetima ; Vizuelne komunikacije I-IV, Odsjek  grafički dizajn ( 1 izvršilac).

Uslovi za izbor u umjetničkonastavna zvanja utvrđeni su u članu 90. Zakona o visokom obrazovanju-Prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo broj: 42/13).

Prijava na konkurs :   U prijavi kandidati  trebaju navesti redni broj pozicije za koju se prijavljuju , a za pozicije pod rednom brojem od 1. do 4. i zvanje u  koje  konkurišu.  Uz prijavu na konkurs  potrebno je  dostaviti:

  • diplome o odgovarajućoj  stručnoj spremi ( original ili ovjerenu fotokopiju),
  • dokaze o referencama i uslovima  za izbor u skladu sa članom 90. Zakona,
  • biografiju- CV ,  sa hronološki naznačenim pregledom referenci za izbor ( u printanoj i    elektronskoj formi).
  • Uvjerenje o državljanstvu ( original ili ovjerena fotokopija ),
  • Rodni list ( original ili ovjerena fotokopija ).

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave slati na adresu: Akademija likovnih umjetnosti u  Sarajevu, Obala Maka Dizdara broj 3.( sa naznakom „ Prijava na  konkurs za izbor akademskog osoblja  i naznakom rednog broja  pozicije na koju  kandidat konkuriše “ ) ili  dostaviti lično u prostorije Sekretarijata .

 

Dekan, Prof. Amela Hadžimejlić- Kečo, s.r

Konkurs je objavljen: