KONTAKTI

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju-Prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo broj: 42/13) , člana 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu i Odluke nastavno umjetničkog vijeća broj: 03-316.5/14  od 03.07.2014. godine , Odluke o davanju saglasnosti Senata broj: 01-38-2802/14 od 16.07.2014.godine,  Akademija  likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu

r  a s p i s u j e ,

K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja

  1. Nastavnik /sva zvanja / na oblast Konzervacija i restauracija ,

Predmet; Materijali ,dekoracije, aplikacije i manuelne tehnike izrade I i  II…..     ( 1 izvršilac)

  1. Nastavnik /sva zvanja /na oblast Historija umjetnosti ( Opća historija umjetnosti /Nacionalna historija umjetnosti)…………………………………………………………….( 1 izvršilac)

Uslovi za izbor u nastavnonaučna i umjetničkonastavna  zvanja utvrđeni su u članovima 89 .i  90. Zakona o visokom obrazovanju-Prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo broj: 42/13).

 

Prijava na konkurs :   Uz prijavu na konkurs  potrebno je  dostaviti:

–          diplome o odgovarajućoj  stručnoj spremi ( original ili ovjerenu fotokopiju),

–          dokaze o referencama i uslovima  za izbor u skladu sa Zakonom,

–          biografiju- CV ,  sa hronološki naznačenim pregledom referenci za izbor ( u printanoj i elektronskoj formi),

–          Uvjerenje o državljanstvu ( original ili ovjerena fotokopija ),

–          Rodni list ( original ili ovjerena fotokopija ).

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave slati na adresu: Akademija likovnih umjetnosti u  Sarajevu, Obala Maka Dizdara broj 3.( sa naznakom „ Prijava na  konkurs za izbor akademskog osoblja  i naznakom rednog broja  na koju  kandidat konkuriše “ ) ili  dostaviti lično na navedenu adresu.

 

Dekan, Prof. Amela Hadžimejlić- Kečo, s.r

Konkurs je objavljen: