KONTAKTI

Konkurs za izbor akademskog osoblja

Na osnovu odredaba Zakona o visokom obrazovanju – prečišćeni tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo“, br.: 42/13, 13/15 i 40/15), odredaba Statuta Univerziteta u Sarajevu,  Odluke  Vijeća  Akademije likovnih umjetnosti  Univerziteta u Sarajevu broj 03-277.2 /1 od 15.06.2017. godine,

i u skladu sa Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje konkursa za izbor akademskog osoblja broj: 01-4519/17 od 27.06.2017.godine, raspisuje se

Konkurs za izbor akademskog osoblja

1.      Viši asistent na predmetima; Metodika likovnog odgoja I, II, III i IV………………1 izvršilac.

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti:

–          Ovjerene  kopije  diploma  odgovarajućoj stručnoj spremi (visoka stručna sprema i stepen magistra ili ovjerena kopija diplome I (prvog) i II (drugog) ciklusa studija ili Rješenja o priznavanju visokoškolske kvalifikacije, ako je stečena u inostranstvu

–          Biografiju,

–          Dokaze o referencama

Minimalni uvjeti za izbor u nastavnička i asistentska zvanja utvrđeni  članovima  89. i 90. Zakona o visokom obrazovanju  (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 42/13 i 13/15, 40/15) i Statutom Univerziteta u Sarajevu.

Napomena; Biografiju sa hronološki naznačenim referencama za izbor dostaviti  i u elektronskoj formi.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren  15 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu , Obala Maka Dizdara 3, 71000 Sarajevo ( sa naznakom  “Prijava na  konkus”).

    Dokument je objavljen: