KONTAKTI

Konkurs za izbor akademskog osoblja ALU

Na osnovu člana 96. Zakona o visokom obrazovanju-Prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo broj: 42/13) , člana 162. Statuta Univerziteta u Sarajevu i Odluke nastavno umjetničkog vijeća broj;03-471.4/14 od 14.10.2014.godine , Odluke o davanju saglasnosti Senata broj:01-38-3977/14 od  29.10.2014. godine,  Akademija  likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu

 

r  a s p i s u j e ,

 

K O N K U R S

Za izbor i prijem u radni odnos akademskog osoblja

1.      Asistent za Oblasti ; Crtanje i Slikanje (predmeti:Večernji akt I-VIII)……………………… 1 izvršilac,

2.      Asistent za Oblasti; Crtanje i Slikanje, Odsjek slikarstvo……………………………………….. 1 izvršilac.

Uslovi za izbor u umjetničkonastavna zvanja utvrđeni su u članu 90. Zakona o visokom obrazovanju-Prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo broj: 42/13).

 

 

Prijava na konkurs :   Uz prijavu na konkurs  potrebno je  dostaviti:

–          Diplomu o odgovarajućoj  stručnoj spremi ( original ili ovjerenu fotokopiju),

–          Uvjerenje o ostvarenom prosjeku ocjena nakon završenog studija,

–          Ostale dokaze o referencama ( posebna priznanja,nagrade, kataloge  …)

–          CV i biografiju ( u printanoj i  elektronskoj formi),

–          Uvjerenje o državljanstvu ( original ili ovjerena fotokopija ),

–          Rodni list ( original ili ovjerena fotokopija ).

 

Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Prijave slati na adresu: Akademija likovnih umjetnosti u  Sarajevu, Obala Maka Dizdara broj 3.( sa naznakom „ Prijava na  konkurs za izbor akademskog osoblja  i naznakom rednog broja  pozicije na koju  kandidat konkuriše “ ) ili  dostaviti lično na protokol Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu . Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

 

 

                                                                                         Dekan

 

Prof. Amela Hadžimejlić-Kečo,s.r.

Konkurs je objavljen: