KONTAKTI

Konkurs za izbor akademskog osoblja i prijem u radni odnos sa punim radnim vremenom

Na osnovu člana 103. Stav (I) Zakona o visokom obrazovanju,OdIuke vijeća Akademije likovnih umjetnosti broj; 03-448.2/19 od 15.05.2019. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju
saglasnosti za raspisivanje konkursa, broj 01-14-44/19  od 27.05.2019  godine , Akademija likovnih
umjetnosti Univerziteta u Sarajevu

r a s p i s u j e

Konkurs za izbor akademskog osoblja i
prijem u radni odnos sa punim radnim vremenom

1.    Vanredni profesor za oblasti Crtanje i Slikanje    ……………………………………..1 izvršilac,

2.    Docent za predmete Unikatno oblikovanje od I do VI      ……………………………..1 izvršilac,

3.    Docent za oblast Historija umjetnosti,    …………………………………………….. 1 izvršilac.

Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine, kanditati moraju ispunjavati i uslove za izbor u umjetničkonastavno zvanje koji su utvrđeni članom 97., pozicija 1 i 2 , odnosno članom 96. Zakona o visokom obrazovanju za nastavnonaučna zvanja , pozicija broj; 3 (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/17).

Detalje konkursa možete pogledati ovdje:

Dokument je objavljen: