KONTAKTI

Konkurs za izbor akademskog osoblja i prijem u radni odnos sa punim radnim vremenom

Na osnovu  člana 103. Stav (1) Zakona o visokom obrazovanju,Odluke vijeća Akademije likovnih umjetnosti broj; 03-1197/19 od 28.11.2019.godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu  o davanju saglasnosti   za raspisivanje konkursa, broj 01-38-5/19 od 23.12.2019. godine , Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu

 

r a s p i s u j e

Konkurs za izbor akademskog osoblja i
prijem u radni  odnos sa punim radnim vremenom

1.    Nastavnik u zvanju redovnog profesora za oblast Grafički dizajn, 1 izvršilac ,
2.    Nastavnik u zvanju redovnog profesora za predmete Crtanje I i II, Dizajnersko crtanje I, II , III i IV, Prezentacioni crtež , 1 izvršilac.
Detalje konkursa možete pogledati ovdje:

Konkurs je objavljen: