KONTAKTI

Konkurs za izbor akademskog osoblja – Oblast Kiparstvo

Na osnovu  člana 103. Stav (1) Zakona o visokom obrazovanju,Odluke vijeća Akademije likovnih umjetnosti broj; 03- 052.4/20 od 27.01.2020.godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu  o davanju saglasnosti   za raspisivanje konkursa, broj 01-3-46/20 od 26.02.2020.godine , Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu

r a s p i s u j e

Konkurs za izbor akademskog osoblja i prijem u radni  odnos sa punim radnim vremenom

1.Nastavnik u zvanju vanrednog profesora za oblast  Kiparstvo  i  za predmete :Kiparska tehnologija I-IV , Tehnologija-anatomija artefakta i  Konzervacija i restauracija skulpture I-IV ( 1 izvršilac ).

Detalje Konkursa možete pogledati ovdje:

Konkurs je objavljen: