KONTAKTI

Konkurs za izbor akademskog osoblja – Vanredni profesor za umjetničku oblast Fotografija

Na osnovu člana 121. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 36/22), člana 233.Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke o usvajanju dinamičkog plana potreba za raspisivanjem konkursa za izbor u zvanje broj: 03-351.1/ 23 od 28.09.2023. godine, , Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu-Akademije likovnih umjetnosti broj: 03-021.3/24  od 10.01. 2024..godine i Odluke o davanju saglasnosti na raspisivanje  konkursa Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-2-47/24 /24 od 31.01.2024. godine raspisuje se

KONKURS

za izbor akademskog osoblja i prijem u radni odnos sa punim radnim vremenom

1.  Vanredni profesor za umjetničku oblast Fotografija , 1 izvršilac

II – Uslovi konkursa:
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidat ispunjava uvjete utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 33/17,35/20,40/20,39/21).

 

Detaljnije o konkursu možete pogledati ovdje:

Dokument je objavljen: