KONTAKTI

KONKURS za izbor akademskog osoblja za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 103. stav (1) Zakona o visokom obrazovanju KS („Službene novine KS „ broj:33/17), Odluke Vijeća Akademije likovnih umjetnosti broj; 03- 284.3/18 od 15.03.2018.godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj:01-302/18 od 28.03.2018.godine o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa, Dekan Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu raspisuje

K O N K U R S / N A T J E Č A J

za izbor u akademsko zvanje:

 

Nastavnik (sva zvanja) na Oblast Grafika/Crtanje, ………………………………………….1 (jedan) izvršilac.

Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine, kanditati moraju ispunjavati i uslove za izbor u umjetničkonastavna zvanja, koji su utvrđeni članom 97. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/17).

Kandidati uz prijavu na konkurs dostavljaju:

a)      biografiju (CV) i spisak umjetničkih radova, popis programa javno predstavljenih oblika umjetničkog stvaralaštva, projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor, uz priložene dokaze o djelatnosti

b)     odgovarajuće diplome i drugu dokumentaciju o stečenom obrazovanju (originali ili ovjerene kopije),

c)      Uvjerenje o prosjeku ocjena sa prvog i drugog ciklusa studija

d)     dokaz o minimumu pedagoškog obrazovanja ako se kandidat prvi put bira u umjetničkonastavno zvanje docenta u skladu sa odredbama Statuta Univerziteta u Sarajevu,

e)      podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom umjetničkom oblasti

f)      dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kod izbora u odgovarajuće akademsko zvanje

g)      kritike za umjetničke radove

h)     rodni list, uvjerenje o državljanstvu (originali ili ovjerene kopije),

i)       rješenje o nostrifikaciji (originali ili ovjerene kopije) – za inostrane diplome

 

Kandidat koji se prijavljuje na konkurs obavezan je u svojoj prijavi naznačiti jedno od umjetničkih zvanja za koje se prijavljuje (docent, vanredni profesor, redovni profesor).

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnoj štampi i na web stranici Akademije likovnih umjetnosti.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na tel. 033 210 369

 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

 

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI U SARAJEVU

OBALA MAKA DIZDARA BR.3

71 000 SARAJEVO

SA NAZNAKOM: PRIJAVA NA KONKURS

ili  DIREKTNO NA PROTOKOL

    Dokument je objavljen: