KONTAKTI

KONKURS za izbor akademskog osoblja za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 103. Stav (1) Zakona o visokom obrazovanju, Odluke vijeća Akademije likovnih umjetnosti broj; 03- 387.4/17 od 08.09.2017. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju za raspisivanje konkursa, broj :01-5989/17 od 27.09.2017.godine, Dekan Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu

raspisuje

KONKURS ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Nastavnik (sva zvanja) na Oblast kiparstvo, …………………………………………………………. jedan izvršilac.

Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine, kanditati moraju ispunjavati i uslove za izbor u umjetničkonastavna zvanja, koji su utvrđeni članom 97. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/17).

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti:

–        Ovjerene kopije diploma odgovarajućoj stručnoj spremi (visoka stručna sprema i stepen magistra ili ovjerena kopija diplome I (prvog) i II (drugog) ciklusa studija ili Rješenja o priznavanju visokoškolske kvalifikacije, ako je stečena u inostranstvu

–        Uvjerenje o prosjeku ocjena sa prvog i drugog ciklusa studija,

–        Biografiju,

–        Dokaze o referencama (javno predstavljeni oblici umjetničkog stvaralaštva).

Napomena; Biografiju sa hronološki naznačenim referencama za izbor dostaviti i u elektronskoj formi.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Prijave slati na adresu Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu, Obala Maka Dizdara 3, 71000 Sarajevo (sa naznakom “Prijava na konkus”), za dodatne informacije kanditati se mogu obratiti putem telefona na broj; +387 33 210 369.

    Konkurs je objavljen: