KONTAKTI

KONKURS za izbor akademskog osoblja

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo broj: 22/10 i 15/13 ), članova 163. i 166. Pravila Akademije likovnih umjetnosti, Odluke Nastavno-umjetničkog vijeća broj: 03-140.3/13, od 08.05.2013.  godine,  Akademija  likovnih umjetnosti u Sarajevu

raspisuje,

KONKURS

za izbor akademskog osoblja

1. Nastavnik /sva zvanja / na Oblasti  Grafika i Crtanje, Odsjek grafika (1 izvršilac)

2.  Nastavnik /sva zvanja / na predmetima ;  Večernji akt I-VIII, Slikanje V i VI Odsjek slikarstvo (1 izvršilac)

3. Nastavnik /sva zvanja/ na oblast Slikanje –Crtanje , Nastavnički odsjek (1 izvršilac)

4.  Nastavnik sva zvanja /na oblast  Kiparstvo, Odsjek kiparstvo (1 izvršilac)

5.  Nastavnik /sva zvanja/ na oblast Crtanje-   Slikanje, Nastavnički odsjek (1 izvršilac)

6.  Nastavnik /sva zvanja / na predmetima Uvod u grafički dizajn  I – IV, Odsjek grafički dizajn (1 izvršilac)

7.  Nastavnik /sva zvanja/ na predmetima ; Slikarska tehnologija I i II, Likovna tehnologija I i II, Grafička tehnologija , Tehnologija zidnog slikarstva (1 izvršilac)

Uslovi za izbor u umjetničkonastavna zvanja utvrđeni su u članu 97. Zakona o visokom obrazovanju

(Službene novine Kantona Sarajevo broj: 22/10 i 15/13 ).

 

Prijava na konkurs

U prijavi kandidati  trebaju navesti redni broj pozicije za koju se prijavljuju i zvanje u koje konkurišu.

Uz prijavu na konkurs  potrebno je  dostaviti:

  • diplomu o odgovarajućoj  stručnoj spremi ( original ili ovjerenu fotokopiju),
  • dokaze o referencama i uslovima  za izbor u skladu sa članom 97. Zakona,
  • biografiju- CV ,  sa hronološki naznačenim pregledom referenci za izbor (u printanoj i elektronskoj formi),
  • Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena fotokopija),
  • Rodni list (original ili ovjerena fotokopija).

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu: Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu, Obala Maka Dizdara broj 3. (sa naznakom „ Prijava na  konkurs“).

Dekan

Prof. Amela Hadžimejlić- Kečo, s.r

Konkurs je objavljen: