KONTAKTI

KONKURS za izbor člana akademskog osoblja (oblasti Crtanje i Grafika)

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo broj: 22/10 i 15/13), članova 163. i 166. Pravila Akademije likovnih umjetnosti, Odluke Nastavno-umjetničkog vijeća broj: 03-175.4/13, od 29.05.2013. godine,  Akademija  likovnih umjetnosti u Sarajevu raspisuje,

KONKURS

za izbor člana akademskog osoblja

Viši asistent za oblasti Crtanje i  Grafika , Odsjek grafika……………………..(1 izvršilac)

 

Uslovi za izbor u umjetničkonastavno  zvanje, Viši asistent  utvrđeni su u članu 97. tačka b) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo broj: 22/10 i 15/13).

Prijava na konkurs
Uz prijavu na konkurs  potrebno je  dostaviti:

  • Diplome  o odgovarajućoj  stručnoj spremi (original ili ovjerenu fotokopiju),
  • dokaze o referencama i uslovima za izbor u skladu sa članom 97. Zakona,
  • biografiju- CV,  sa hronološki naznačenim pregledom referenci za izbor (u printanoj i elektronskoj formi).
  • Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena fotokopija),
  • Rodni list (original ili ovjerena fotokopija).

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Prijave slati na adresu: Akademija likovnih umjetnosti u  Sarajevu, Obala Maka Dizdara broj 3.
(sa naznakom „Prijava na  konkurs“ ).

D e k a n
Prof. Amela Hadžimejlić- Kečo , s.r

Konkurs je objavljen: